“El Síndic de Greuges insta a la Conselleria de Educación a implementar la enseñanza audiovisual en las aulas”

BARCELONA, 2 Enero 2009. (Europa Press)

El Síndic exigió a Educación una respuesta argumentada, motivada y por escrito –según la ley vigente– sobre los diferentes aspectos de la petición de información del Síndic, según un comunicado de la asociación AulaMèdia, que pidió la intervención del Síndic en el asunto.

Asimismo, el organismo aconsejó a la Conselleria que explore espacios de diálogo entre administraciones y otros agentes implicados. Recordó a Educación la “importancia que asume la comunicación audiovisual en la actual sociedad del conocimiento”.

La respuesta de la Conselleria fue que los decretos de 2007 que regulan las enseñanzas de Primaria y Secundaria “ya contienen de forma explícita” la formación en comunicación audiovisual, competencia que se imparte “de forma transversal” en todas las asignaturas.

“Entiendo que las administraciones deben asumir la responsabilidad de implementar medidas legales y políticas para garantizar el abordaje de este reto educativo”, explicó Ribó, quien concluyó que el informe de la Conselleria “no hace mención a posibles cambios legales significativos de futuro respecto a la formación en comunicación audiovisual”.

Resolució del Síndic de Greuges

AulaMèdia denuncia que malgrat que -sobre el paper- les diferents àrees curriculars integren la Comunicació audiovisual com a competència transversal, la realitat es que per diferents raons l’Educació en Comunicació no s’implementa en tots els centres de Catalunya, ni molt menys en totes les aules. Això crea un agravi comparatiu entre centres educatius; i el més preocupant: un analfabetisme mediàtic en un sector important de l’alumnat. L’Educació en Comunicació, com part de l’Educació del segle XXI, és un dret universal i, per tant, tot l’alumnat hauria cursar aquest continguts.

Les raons d’aquesta manca d’implementació generalitzada a les aules les podem trobar en la falta d’una tecnologia educativa en els centres (sobretot pel que fa a la producció audiovisual); en la incompleta formació inicial del professorat en el camp de l’Educació en Comunicació (massa centrada en el “tecnologisme”); i sobretot en la manca d’un espai i un temps en el currículum on poder desenvolupar coherentment -i en profunditat- el continguts de l’Educació en Comunicació: comprensió dels missatges, producció audiovisual, recepció, etc.

L’associació AulaMèdia. Educació en Comunicació va sol·licitar al Síndic de greuges de Catalunya la seva intervenció davant la manca de polítiques educatives concretes,per part de l’administració educativa, per desenvolupar l’Educació Audiovisual a les aules de Primària i Secundària.

sdgEn la seva resolució el Síndic de Greuges recorda al Departament d’Educació “la importància que assumeix la comunicació audiovisual en l’actual societat del coneixement, i la conveniència que l’ordenament normatiu i el desplegament de polítiques garanteixin l’atenció dels drets educatius emergents relacionats amb el domini d’aquesta competència.”

El Síndic també subratlla la importància que “els infants i adolescents del nostre país han de trobar en el sistema educatiu oportunitats suficients per a l’adquisició adequada de la competència comunicativa audiovisual.” En aquest sentit cal recordar que lesdarreres dades de consum de TV, els catalans veuen quatre hores de televisió diàries.

Finalment el Síndic de Greuges proposa “explorar espais de diàleg entre administracions i altres agents implicats en l’educació en comunicació audiovisual”, com ara AulaMèdia o La Xarxa d’Educació en Comunicació, plataforma cívica que agrupa diverses entitats i associacions.

Podeu consultar la resolució del Síndic de Greuges

am4