Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Un projecte integral
d'Educació en Comunicació
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Teleduca. Educació i Comunicació és un col·lectiu independent i interdisciplinar de professionals que provenen de diverses especialitats relacionades amb l'Educació en Comunicació (EC). Aquesta disciplina cerca desenvolupar la competència comunicativa (comprensiva i expressiva) de les persones en els diversos mitjans, i les tecnologies de la informació i la comunicació actualment disponibles.
Sebastian Santana / Adbusters
En les societats actuals, l'educació convé que s'encamini decididament vers la capacitació dels individus i els grups socials en l'ús d'una pluralitat de mitjans que s'interrelacionen i complementen, tot impulsant les habilitats de “lectura” i comprensió crítica i també la creació de nous tipus de textos, basats sobretot en la integració de diferents llenguatges i sistemes de símbols. Aquesta capacitació inclou no només el desenvolupament de la destresa per interpretar continguts i formats sinó també per produir-los. Cada persona o col·lectiu social, per pertànyer i incidir amb major competència en el seu entorn, convé que disposi de bons instruments de recepció i comprensió. Però interpretar i llegir no tenen cap sentit si no estan relacionats amb l'exercici ple de l'expressió i l'autorepresentació. La producció de significats és consubstancial a la naturalesa dialògica de l'ésser humà. L'evolució de la humanitat es fonamenta en la reinterpretació i la renegociació dels significats. Per tant, l'EC no pot pretendre tan sols dotar d'instruments per comprendre –de forma cada cop més crítica i amb més elements- la complexitat de l'entorn social, els textos, les imatges..., sinó també desenvolupar les habilitats per a la producció de textos o discursos pertinents a les diverses situacions de comunicació.

El marc teòric de Teleduca. Educació i Comunicació es nodreix també de la pedagogia constructivista, les epistemologies feministes dels punts de vista, els estudis culturals i la pedagogia crítica, entre d'altres. En l'actualitat, tal com apunta Jeff Share1 conviuen concrecions de l'EC o educació mediàtica "al servei de diferents objectius, des de la protecció moral fins l'alfabetització tecnològica". Però, per assolir una acció educativa realment transformadora, esdevé primordial mantenir i continuar generant una Educació en Comunicació que aposti decididament per la justícia social.

Les línies d'acció
Teleduca. Educació i Comunicació, que va iniciar les activitats el 1996 però no es va constituir formalment fins l'any 2000, centra la seva tasca en quatre àrees principals d'intervenció: investigació, formació de formadors i d'altres col·lectius, metodologies i activitats de producció, i edició de materials. Aquestes àrees s'han anat concretant en línies de treball complementàries i estretament interrelacionades:

1.- Investigació sobre audiències i consum de mitjans de comunicació.
2.- Anàlisis i recerques sobre continguts mediàtics i la recepció d'aquests.
3.- Investigació i propostes sobre la implementació dels mèdia en el marc de l'educació formal i no-formal.
4.- Cursos de formació i altres serveis formatius sobre Educació en Comunicació adreçats a educadors, professionals dels mitjans de comunicació, pares i mares, i adults (dones, immigrants, etc.).
5.- Creació i producció de materials didàctics i pedagògics sobre Educació en Comunicació (principalment especialitzats en l'ús educatiu de la ràdio i la televisió).
6.- Promoció i realització de tallers de producció (sobretot en ràdio i/o televisió) adreçats a diferents col·lectius socials: infants, adolescents, joves, dones, etc. 
En aquest sentit, cada línia de treball pren sentit no tan sols en sí mateixa sinó també interconnectada amb tota la resta. Aquesta dimensió dóna integralitat al conjunt del projecte de Teleduca. Educació i Comunicació. No entenem la intervenció sense la reflexió i l'avaluació, la conceptualització de metodologies i propostes didàctiques sense l'experimentació; ni tampoc la investigació i la recerca sense l'acció, o bé la formació sense l'actuació directa a l'aula o en qualsevol altre espai educatiu.

La formació i l'edició de materials didàctics
En el cas de l'Educació en Comunicació, abordar una tasca formativa adreçada als educadors i altres professionals esdevé gairebé ineludible, ja que es tracta d'una disciplina encara molt nova i que exigeix un alt grau d'interdisciplinarietat. Des de Teleduca. Educació i Comunicació, li donem molta importància. Hem desenvolupat sobretot cinc tipologies de cursos (i diverses combinatòries entre ells) que s'adrecen molt especialment als docents de Secundària: 

1.- Treballem amb la televisió, la premsa i la ràdio
2.- Produïm textos audiovisuals
3.- Fer premsa a l'aula
4.- Els mitjans de comunicació a l'àrea de llengua
5.- Dissenyem una campanya de comunicació
A banda de l'EC, els supòsits teòrics de la formació que promou Teleduca. Educació i Comunicació són: aprendre a aprendre en la societat del coneixement, i el diàleg com a motor de canvi individual i col·lectiu. Entre els aspectes metodològics, destaquen: l'exposició teòrica de continguts, l'anàlisi dels discursos mediàtics i les seves situacions de producció, la descripció de propostes didàctiques experimentades a les aules, i l'elaboració de textos audiovisuals, radiofònics o periodístics.

La ràdioAquests cursos s'han impartit en diverses institucions de formació permanent del professorat: Rosa Sensat, Col·legi de Doctors i Llicenciats, ICE de la UB, ICE de la UAB, IMEB, Ministeri d'Educació d'Andorra.
Pel que fa a l'edició de materials didàctics, Teleduca. Educació i Comunicació té publicat un crèdit variable per a Secundària titulat La ràdio2 i també ha elaborat una proposta similar per treballar la televisió a l'aula (Conèixer la TV)3.

Altres projectes
Dins de l'ús de l'Educació en Comunicació com a eina de treball amb col·lectius de dones, sobresurten els projectes: diari Dones de Sant Martí4  i Woman's Network5. Tots dos, en capacitar grups de dones dins l'àmbit comunitari i desenvolupar les seves habilitats autoexpressives, són dos exemples reals "d'empoderament" d'aquest col·lectiu com a productores de continguts i promotores de mitjans de comunicació propis.

Quant a fer servir l'EC per aprofundir en el tractament de la interculturalitat, Teleduca. Educació i Comunicació participa en el projecte Oïdes Mediterrànies6 i va portar a terme l'assessorament pedagògic d'Apropa't al Senegal!7. Aquestes dues iniciatives es caracteritzen per integrar tant la creació de materials didàctics com també la promoció d'activitats de producció audiovisual.NOTES

1- Share, J. (2004). Educación mediática para la justicia social: una perspectiva estadounidense a La Iniciativa de Comunicación.
2- Mayugo, C.; Moix, M. i Reñé, S. (2001). La ràdio. Text. La Galera. Barcelona. Consta de dos llibrets: un de continguts i un altre d'activitats.
3- Pendent de publicació.
4- Es tracta d'un diari fet i editat pel Consell de Dones de Sant Martí (Barcelona) que es publica un cop l'any (el 8 de març) des de 1997, en el qual es tracten temes d'interès per a les dones.
5- Aquest projecte, promogut per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat des de 2001, consta d'un CDrom per a l'autoformació de dones i grups de dones en l'ús de la premsa, la ràdio, la televisió i Internet com a eines d'autoexpressió i per a la producció de continguts des d'una perspectiva de gènere. A més, la iniciativa es complementa amb cursos de formació l'objectiu final dels quals és generar una pàgina web elaborada i produïda per les dones de Sant Boi.
6- Una iniciativa de l'Associació de Creació Documental Mapasonor per elaborar una proposta pedagògica i un material didàctic que parteix de les músiques de la Mediterrània com a eina per treballar la interculturalitat tant a l'educació formal com no formal. Per a més informació: Mapasonor.
7- Aquest projecte va possibilitar la producció de dos vídeos divulgatius (Bakary Seck, una escola a Senegal i Gent de Diakha Madina) sobre el món de l'escola i la quotidianitat al Senegal oriental, en l'elaboració dels quals van intervenir infants senegalesos després de participar en uns tallers audiovisuals. A partir del visionat i l'anàlisi d'aquests vídeos, també es van generar tallers de ràdio i televisió amb alumnes de centres escolars catalans per tractar el tema de la interculturalitat.

 
Teleduca. Educació i Comunicació
[Carme Mayugo, Montserrat Moix, Marta Ricart i
Sara Reñé]
Teleduca