Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
El projecte Giner de los Ríos a l'IES Calamot

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu

   L'IES El Calamot és un institut de Gavá on la diversitat d’alumnes a l'ESO es podria considerar extrema. Particularment en primer cicle comptem amb un percentatge d'alumnes, el context familiar o deficient escolarització dels quals obliga a solucions no sempre senzilles, atès que es troben barrejats amb un alumnat al qual sí que es pot exigir uns estàndards més alts.

El projecte Giner de los Ríos ha estat una experiència d'innovació educativa integradora, desenvolupada per un grup de professors d’aquest centre durant el curs 2000-2001. La nostra intenció era ensenyar als alumnes la realitat que els envolta, fent servir el centre com a marc de referència. Es tractava que els alumnes de 2n d'ESO realitzessin cinc sortides interdisciplinàries durant el segon trimestre, de les quals se'n van fer activitats prèvies i posteriors a les sortides i es van elaborar reportatges de vídeo. Es va seguir la construcció d'un nou barri, es va fomentar la seva capacitat d'orientar-se en la natura, varen reviure una llegenda medieval i van aprendre a fer servir una biblioteca pública, entre d'altres temes. Tot responia a l'objectiu que els alumnes poguessin percebre la íntima relació entre la seva realitat i l'aula, sense oblidar en cap moment la importància dels procediments, conceptes i actituds.

La majoria de les unitats didàctiques van ésser dissenyades pels propis professors implicats, i programades amb la finalitat que totes les  potencialitats dels alumnes fossin valorades, d'acord amb els criteris d'atenció a la diversitat que dicta la Reforma Educativa. Cap sortida podia ésser aprovada, si no implicava les programacions de tres àrees diferents i havia d'estar d’inclosa als programes de cada departament per 2n d'ESO. Aquest projecte ha estat presentat al premi Giner de los Ríos que convoca el Ministerio de Educación i que es fallarà el proper mes d'octubre.

L'aplicació de les Noves Tecnologies. Els reportatges.

A partir de les sortides, es van dur a terme dos reportatges per classe, és a dir, un total de vuit reportatges. Un professor feia de tutor de cada grup. Els alumnes van ésser distribuïts en grups, de forma que tots ells participaven en un dels reportatges, i tots ells es van responsabilitzar amb tasques que, en la majoria dels casos, van escollir ells mateixos.

L'experiència dels professors implicats en la realització de reportatges era inexistent, i aquí és on vam tenir alguns problemes pràctics i emocionals, atès que els reportatges estaven pensats, de bon començament, per a ser vistos més enllà del centre.

Tanmateix, ateses les característiques del projecte, l'objectiu que ens proposàvem en fer els reportatges no era que assolíssim una gran perfecció tècnica, sinó:

  • Iniciar els alumnes en Noves Tecnologies (i, tot sigui dit, a nosaltres també).
  • Incrementar la motivació dels alumnes a través de l'oportunitat de multidisciplinarietat que l'ús de les Noves Tecnologies permet.
  • Fomentar la capacitat de síntesi dels alumnes, així com de desenvolupament d'una història.
  • Augmentar la sensació de "portar la realitat" dins l'aula i d'adaptar l'aula al món.
Els consells oferts pels diferents experts que vam consultar indicaven  la necessitat de crear una història prèvia a la realització del reportatge, en la qual quedés clarament explicitat què volien explicar els alumnes, com volien fer-ho, de quins mitjans disposaven i com es repartirien la feina entre els diferents membres del grup. 

Seguint les premisses de L'Aprenentatge Cooperatiu (Kagan, 1992), vam prendre la decisió de repartir cada una de las quatre classes de 2n d'ESO en dos grups i distribuir càrrecs entre els alumnes. Així, els alumnes podien ser: càmeres, fotògrafs, realitzadors i actors.

- Càmeres. Aquests alumnes van anar en horari extraescolar a Clot RTV per aprendre a fer servir el material, aprofitant el seu taller Gràvar és fàcil!
- Fotògrafs. S'ocupaven de realitzar un document gràfic de la sortida i després elaboraven un diari, comentant-ne les fotografies fetes.

- Realitzadors. Eren responsables del textos, i els "organitzadors" del reportatge. Eren alumnes amb capacitat de visió global, capacitat organitzativa i bons coneixements de les matèries que es treballaven.

- Actors. Parlaven davant de les càmares. Es tractava d'alumnes sociables, amb capacitat per a expressar-se.

En cada grup, dos alumnes ocupaven cadascun dels càrrecs.

La feina de minutatge de la cinta de vídeo per a decidir què incloïen en el reportatge i què en descartaven, l'ordre dels plànols, la música, l'elaboració de cartells i la incorporació de fotografies o dibuixos, devia ser responsabilitat dels alumnes, amb l'ajuda del professor tutor de reportatge. El muntatge dels reportatges el va realitzar Clot RTV. Cada reportatge no podia excedir els 10 minuts, i tot el procés d’elaboració havia de quedar reflectit en les carpetes de reportatge que cada grup elaborava.

Conclusions

Gràcies a aquest projecte vam experimentar una ensenyament menys conceptual i  més globalitzat i una avaluació més flexible i oberta. També va ésser una experiència en la qual ens vam haver de coordinar molts professors i vam haver de fer que els alumnes treballessin en grup. Tots, tant alumnes com professors vam aprendre molt. Vull aprofitar per donar les gràcies a Clot RTV per la seva inestimable col·laboració. 
 

Núria de Salvador
IES El Calamot
Setembre de 2002