Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Bon dia! Som la ràdio de l'escola
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
La ràdio com a mitjà per desenvolupar el sentit crític davant la informació dels mitjans de comunicació
La ràdio és, probablement, el mitjà de comunicació més àgil, ràpid i directe. És també un dels mitjans de comunicació amb més possibilitats educatives. Perquè hem arribat a un punt que els canvis comunicatius de la nostra societat ens obliguen a conèixer quins són els elements, els significats i les estructures del llenguatge dels mitjans de comunicació de masses, hem de deixar de ser receptors ignorants i passius, i passar a tenir la possibilitat de convertir-nos en emissors competents. 

L’educació en els mitjans de comunicació, i en aquest cas l’assaig a classe a d’experiències radiofòniques, té un poder motivador i unes virtuts educatives excepcionals que superen els aprenentatges tradicionals, ja anacrònics:

·  Millora l’expressió oral.
·  Afavoreix la creativitat.
·  Disposar de un caràcter interdisciplinari i integrador de diverses matèries.
·  Potencia el treball en equip.
·  Augmenta les capacitats comunicatives dels nois i de les noies.
·  Estimula la comprensió de textos.
·  Posa en pràctica exercicis d’expressió oral i escrita que s’allunyen dels típics, tòpics i tradicionals exercicis que avorreixen l’alumnat... 

Aquest crèdit -que desenvolupem a l’Escola Solc des de fa quatre anys-  pretén que els alumnes de 3r d’ESO coneguin la importància que tenen els mitjans de comunicació audiovisuals i escrits en la societat actual com a transmissors d’informació i creadors d’opinió. Volem formar persones crítiques davant l’allau d’informació diversa que rebem diàriament. 

Hem triat la ràdio com a mitjà de comunicació, perquè a banda d’assolir els objectius abans esmentats, els alumnes puguin reforçar les seves competències en expressió oral i escrita, adequades totes dues al mitjà radiofònic: llegir amb una entonació i un èmfasi adequats i produir missatges orals i escrits coherents.

El crèdit el dividim en dues parts. La primera consisteix a preparar els alumnes perquè siguin capaços d’elaborar ells sols un guió radiofònic. Primer aprenen a llegir notícies amb l’entonació, la dicció i la velocitat adequades. I després aprenen a escriure notícies atenent als criteris de redacció propis d’aquest tipus de textos. Un cop dominen aquesta tècnica, el pas següent consisteix que els alumnes desenvolupin la capacitat de crítica. Per aconseguir-ho, treballem diversos aspectes, com ara són l’ambigüitat (els alumnes busquen titulars ambigus en diaris, aprenen a fer-ne les diferents lectures que puguin tenir i posteriorment són ells els qui elaboren uns altres titulars ambigus); la manipulació (s’ensenyen diferents exemples de manipulació en premsa escrita per tal que aprenguin a reconèixer-la, després són ells els qui han de buscar-ne exemples en diaris o programes de ràdio i inventen de nous); i la comparació d’una notícia en diferents diaris (els alumnes comproven com una mateixa informació pot ser explicada diferentment segons la ideologia del diari i segons la importància que se l’hi dóna, tant pel lloc que ocupa en  una plana com per l’extensió). 

Un cop hem treballat tots aquest aspectes, comença la segona part del crèdit. Ara ens centrem en el mitjà que ens interessa: la ràdio. Primer escoltem un programa de ràdio que els alumnes han enregistrat i n’analitzem el tipus de llenguatge, perquè constatin la diferència entre els dos llenguatges: l’escrit (premsa) i l’oral (ràdio). Després escoltem diferents tipus de programes en directe o bé enregistrats: informatius, musicals, culturals, d’entreteniment, etc. El pas següent consisteix a mostrar als alumnes un guió radiofònic escrit que els serveix d’exemple per elaborar el seu programa de ràdio. 

Un cop els alumnes dominen el procés radiofònic i han après a dominar els diferents recursos comunicatius, la classe es divideix en grups de 4 o 5 alumnes. Cada grup escriu un guió per a un programa que ocuparà una franja horària determinada i que tindrà una durada aproximada d’uns 10 minuts, de manera que entre tota la classe es cobreix un matí o una tarda de producció radiofònica. Cada grup té l’obligació d’incloure-hi un butlletí de notícies i dues falques publicitàries, i indicar en quins moments sonaran una sintonia curta i una altra de llarga, separadors, ràfegues i les promos del programa, les quals els alumnes enregistren en cintes o cd-room. Un cop enllestit el guió, amb totes les anotacions tècniques corresponents, cada grup fa un assaig en veu alta davant la resta de grups de la classe, per tal d’adequar l’entonació, la velocitat i la dicció al mitjà radiofònic. Finalment cada grup fa una gravació del seu programa de ràdio a l’aula d’informàtica de l’escola, a fi que es pugui afegir, a banda de la veu, tot el suport musical que han recopilat els alumnes.

El crèdit es tanca amb una visita als estudis de Catalunya Ràdio, perquè els alumnes vegin com és una ràdio per dins i assisteixin d’espectadors a l’aplicació pràctica i professional del que s’ha elaborat a classe.

Es tracta, doncs, d’una experiència més en el camí per aconseguir una educació en els mitjans de comunicació, que aconsegueixi canviar l’ús embrutidor i adotzenant que sovint es fa dels mass media, es tracta d’aixecar una consciència crítica i promoure la participació,  conrear la intel·ligència i donar suport a l’enriquiment cultural.

  Dolors Nolla
és professora de Secundària en  l'Escola Solc
Escola Solc