Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
 A l'institut "Fem Ràdio"
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
La nostra societat rep contínuament una gran quantitat de missatges en diferents llenguatges que ens influeixen fins i tot més que els que rebem a través del llenguatge escrit. En canvi, els currículums acadèmics de les àrees de Llengua posen encara molt més èmfasi en la llengua escrita. Si bé, darrerament s’observa una tendència cap a una major consciència de l’ús de la llengua oral, trobem encara a faltar el tractament d’altres llenguatges (musical, plàstic, etc.), així com l’anàlisi i l’estudi dels diversos mitjans de comunicació existents. Aquest estudi dels mitjans de comunicació, hauria d’incloure a més dels conceptes per al seu coneixement teòric, la seva anàlisi, els procediments que possibilitessin l’expressió a través d’ells, i sobretot el desenvolupament d’un esperit crític davant els missatges que ens transmeten.

Quan se’ns va plantejar la demanda d’un nou Crèdit Variable de Llengua catalana per a alumnes de 2n d’ESO vam tenir clar que podíem aprofitar la bona disposició de l’emissora municipal i la seva proximitat al centre. D’aquesta manera vam confeccionar un Crèdit Variable d’iniciació (Fem Ràdio) que possibilités als alumnes per una banda l’estudi del funcionament del mitjà de comunicació de la ràdio, i per altra l’anàlisi dels missatges que reben a través d’ell. També volíem presentar els avantatges d’aquest mitjà (més versàtil, més lliure, més proper, etc.) enfront d’altres com la TV.

Finalment ens proposàvem la producció i emissió d’un programa setmanal, per tal que puguessin observar tot el procés i la seva repercussió.

El crèdit té en compte objectius generals de llengua de procediments relacionats amb: 
· L’ús de la llengua, per a rebre missatges i produir-ne.
· La cerca d’informació en suports tradicionals i altres.
· Manipular la informació utilitzant tècniques d’ampliació (anàlisi) i de reducció (síntesi). 
· Tractament informàtic de textos, i transformació en missatges auditius.

Els conceptes que treballa bàsicament són:
- Els elements de la comunicació.
- Les funcions del llenguatge.
- Els recursos comunicatius.

Els conceptes específics del mitjà de la Ràdio, s’organitzen de la següent manera:
1. La ràdio. Característiques del mitjà.
2. La comunicació: Emissor, canal, codi i receptor.
3. Qualitats del so: Intensitat, to i timbre.
4. Qualitats de les ones sonores: Freqüència, Longitud d’ona, Modulació.
5. Aparells de baixa freqüència i dispositius d’alta freqüència.
6. Parts d’un estudi de ràdio: Control, locutori, sala de redacció, arxiu...
7. El llenguatge radiofònic: Paraula, música, efectes especials, silenci...
8. El personal de la ràdio: Tècnic de so, realitzador tècnic, productor, redactor, presentador...
9. Programació radiofònica. Tipus de programes.
10. Característiques dels diferents tipus de programa: Musicals, informatius i magazins.

El Crèdit Variable es va realitzar amb 13 alumnes de 2n d’ESO (12, 13 anys) durant un trimestre en què es disposava de 3 hores setmanals. D’aquestes tres hores, vam destinar una per a la visita i activitats a l’emissora local, una altra per a treball a l’aula d’informàtica, i la tercera dins una aula. Les primeres sessions van consistit en activitats a partir de les quals poguessin reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació, i en especial de la ràdio. També es van dedicar al coneixement del mitjà de comunicació, de les parts principals d’una emissora i de la tipologia de programes i emissores que podíem trobar al dial.

A continuació es va fer una pràctica de gravació d’uns anuncis publicitaris que havien elaborat en una activitat del Crèdit Comú de Llengua Catalana. Aquesta gravació es va fer a l’emissora i va permetre que tots puguessin practicar, per torns, dins el locutori i amb l’equip de so. Se’ls va ensenyar a treballar de forma autònoma sense necessitar la intervenció de cap professional.

Després d’estudiar sobre paper les característiques dels diferents tipus de programes: informatius, esports, musicals, magazines; els alumnes van decidir quin tipus de programa volien realitzar, i quines seccions i continguts tindrien. Finalment es decantaren per un format de magazine. Així mateix cada dos alumnes es van responsabilitzar d’una secció o càrrec del programa, quedant definides  les seccions o càrrecs de: producció, equip de so, presentadors, encarregats d’esports, notícies, pel·lícules, sèries televisives i música. També va caldre triar el nom del programa (Institut 13) i les sintonies fixes, així com establir el format que havia de tenir.
A partir de la gravació del primer programa, la sessió a classe es va convertir en una taula de redacció on cada responsable exposava el contingut que es preveia per als propers programes, es discutia com quedaria configurat el següent i s’assajava. Aquesta sessió a classe s’iniciava amb l’escolta del programa anterior i l’anàlisi dels errors. A partir d’aquests errors preníem decisions cara als propers.

Dins de les seccions de Notícies i d’Esports es van inserir entrevistes fetes pels propis responsables. Cal destacar el seguiment periodístic que van fer els responsables d’esports sobre la construcció del nou polisportiu i la millora de l’equipament del camp de futbol de Tordera, amb les entrevistes al president del Club de futbol i al regidor d’Esports. També es va passar una enquesta feta micro en mà als alumnes de l’IES sobre les activitats a favor de la Pau que havien tingut lloc en el centre.

Una vegada acabat el crèdit, alguns alumnes opinen:

“En aquest CV he après a redactar, a no ser tant tímida, a parlar en públic, a dir la meva opinió... Ens hem ajudat, hem rectificat errors, i ens han rectificat els nostres errors, que això també és molt important. M’ha agradat molt. El nostre programa està fet amb molt d’entusiasme.”

“Mai havia pensat que col·laboraria en un programa de ràdio i m’ha agradat molt perquè saps que si falla un, fallen tots i hem d’estar d’acord perquè tot funcioni. Aquest crèdit ens ha ensenyat a treballar en grup.”

Els alumnes també sovint havien expressat el seu desig que els seus oients es puguessin posar en contacte amb ells durant l’emissió del programa. Ja que es tractava d’una emissió en diferit, es podria haver fet via mail. També haurien volgut una enquesta o sondeig per saber quants oients havien tingut i si els havia agradat. És a dir volien la valoració del públic a qui havien destinat la seva feina.

Els professionals que hi hem treballat valorem molt positivament la implicació, coordinació i autonomia de què van ser capaços els alumnes dins de l’activat. Considerem també que hem assolit satisfactòriament els objectius proposats inicialment respecte a l’ús de la llengua i al coneixement del mitjà radiofònic.

Finalment, des de l’IES Lluís Companys volem agrair la col·laboració de Ràdio Tordera i del seu director Albert Sabater, sense la qual no hauria estat possible la realització d’aquest crèdit.
 

La programació i les fotos de l’activitat són a la web de l’assignatura:
www.xtec.es/~mzapata
  M. Assumpció Zapata Buxens.
Professora de Llengua Catalana i Literatura 
IES Lluís Companys de Tordera.
IES Lluís Companys