Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La producció, una eina sòcio-educativa
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
En el marc del projecte de Teleduca. Educació i Comunicació, la producció té un pes molt important. Per educar en els mitjans, per tal de desenvolupar una Educació en Comunicació real, efectiva i pràctica es fa necessari desenvolupar estratègies d'aprenentatge que posin en relació l'anàlisi i la comprensió crítica amb la pràctica real, l'experiència. En aquest sentit, plantegem tallers de ràdio, premsa, televisió i Internet que possibiliten als i les participants elaborar un petit producte amb el qual, a través del procés de realització, poden adquirir una sèrie de coneixements que van des de l'aprenentatge del propi mitjà (facilitar la comprensió del món de la comunicació, de les seves formes de funcionament, gestió i producció; adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per afavorir la creació de missatges i productes mediàtics, escrits, audiovisuals i telemàtics; aproximar les televisions locals i la seva realitat) fins a comprendre tot l'entramat que envolta aquest i que té a veure amb el marc de relacions que es desenvolupen en el nostre context (donar eines per entendre i interpretar el nostre entorn social i polític, i facilitar la presa de conductes cíviques actives i coherents; posar en contacte col·lectius d'adolescents i joves de diferents àmbits, i fomentar l'aprenentatge, la cooperació i el treball en comú).

La producció com a eina de treball posseeix un ampli espectre de possibilitats sòcio-educatives, que recorren des de la dimensió personal fins la comunitària. Pot comportar tant tota una sèrie de qüestionaments crítics sobre el coneixement i l'ús dels mitjans de comunicació, com el descobriment dels audiovisuals com a recurs d'expressió dinàmic, fascinador, proper i enriquidor. 

Els tallers
Els tallers estan plantejats, organitzats i coordinats per les professionals (educadores i periodistes) del col·lectiu Teleduca. En el desplegament i la realització hi intervenen també joves tècnics i comunicadors, la majoria formats en cicles formatius de grau superior o en carreres universitàries de Periodisme o Comunicació Audiovisual, que actuen com a monitors. El treball d'aquests joves consisteix a assessorar i actuar com a facilitadors dels i les estudiants que participen en els tallers, sobre els aspectes més tècnics, tecnològics i formals dels processos de producció i realització.

Els contextos de desenvolupament dels diferents tallers són molt diversos. S'insereixen dins l'educació formal (primària, secundària obligatòria, batxillerat, educació especial, plans de transició al treball, escoles d'adults) i arriben a tot tipus d'espais no-formals (grups de joves, casals infantils, col·lectius de dones). També hi ha una forta diversitat de grups d'edat als quals s'adreça l'activitat. Això comporta que els tallers hagin de ser flexibles, per adaptar-se a cada col·lectiu i àmbit determinat.

La proposta didàctica que orienta el desenvolupament dels tallers és semblant siguin aquests de premsa, ràdio, televisió o Internet. La posada en pràctica parteix d'una seqüència similar que s'inicia sempre amb sessions preparatòries a l'aula (o l'espai d'aprenentatge concret) per tal de garantir que l'activitat s'emmarqui de ple en el context educatiu i el plantejament pedagògic on s'inscriu. En el cas dels tallers audiovisuals, hi ha un primer moment en què s'introdueixen el llenguatge, les tècniques i els recursos necessaris, es formen els grups de treball, es determina el plantejament del tema a desenvolupar, s'analitza un model de text del mateix gènere que es farà la producció i s'elaboren els guions. Aquestes sessions són principalment conduïdes pel professorat i/o l'equip d’educadors del grup. En un segon moment, s'abandona aquest espai per realitzar l'enregistrament dels guions plantejats inicialment. Els i les alumnes, tot treballant en equip, desenvolupen els diferents rols que van apareixent al llarg del procés. Un cop acabada la gravació, es porta a terme el guió de muntatge, que marcarà les línies mestres de l'edició de la producció. A la sessió d'edició i sempre conduïts pels monitors, els i les participants aprenen el procés de muntatge al mateix temps que van prenent decisions sobre la producció que n'acabarà resultant. Aquesta fase es realitza en un espai extern als centres, La Cibernètica.

Per últim, un cop editades les produccions que han fet els diversos subgrups d'alumnes, es realitza el visionat i l'avaluació. Aquesta fase és molt important perquè no només serveix per analitzar tant el producte com el procés, sinó també per comentar les temàtiques i els tractaments d'aquestes que han anat sortint. Es cerca estendre la projecció a altres grups d'alumnes del centre o fins i tot a la comunitat educativa (sobretot pares i mares) i també a l'entorn.

Aquest tipus de tallers permeten a l'alumnat entrar en contacte amb un mitjà, així com conèixer de primera mà i experimentar el procés que suposa la realització d'una producció. Esdevé un recurs important per fomentar l'expressió i la visibilització d'unes determinades idees i inquietuds que preocupen o interessen els nois i les noies. 

Entra a la Tele. Tallers de producció audiovisual a Sant Andreu
Dins l'ampli ventall de tallers (bàsicament audiovisuals) realitzats des de 1997, destaquem el projecte Entra a la Tele perquè, fruit de la coordinació entre diferents agents, s'inscriu en una línia de contínua millora i ha permès portar aquestes experiències de producció més enllà del marc dels centres escolars, en donar-los una dimensió de territori i també promoure'n la interrelació.

La proposta Entra a la Tele és una oferta regular de tallers de producció audiovisual que cada curs s'obre a diversos centres educatius de Sant Andreu (Barcelona). Es tracta d'una iniciativa del Districte de Sant Andreu i el CRP de Sant Andreu que compta amb la concepció didàctica i pedagògica i també la coordinació i l'organització dels tallers de Teleduca. Educació i Comunicació. Arran d'unes primeres experiències en les quals grups d'alumnes d'alguns centres escolars de Sant Andreu havien portat a terme una pràctica de realització d'un telenotícies amb la televisió del barri, el curs 2000-01 es va començar a perfilar l'oferta estable de tallers audiovisuals Entra a la Tele.

Cada tardor es convoca el professorat dels centres que s'hagin inscrit en l'activitat per preparar conjuntament l'edició d'Entra a la Tele d'aquell curs escolar. Els professors i les professores participen d'una sessió de formació de dues hores en la qual es posen en comú estratègies i recursos per portar a terme la primera fase del taller a l'aula. La posada en pràctica, sempre durant el segon trimestre del curs, segueix la seqüència comentada anteriorment, tot i que aquesta es veu modificada en funció del context de realització i del grup. Al llarg dels anys, s'ha decidit estructurar aquests tallers al voltant de la producció d'una mimficció (curt sense veu) i/o un vídeo-clip, ja que són dos gèneres combinables i que donen molt joc a l'hora de treballar l'expressivitat dels alumnes i la narrativa audiovisual. L'activitat de realització de les produccions es porta a terme en subgrups d'entre 7 i 8 alumnes durant un total de 6 hores lectives (2 hores de gravació i 4 hores d'edició, sense comptar les hores dedicades a la preproducció, el visionat i l'avaluació). En aquests quatre cursos escolars, hi han participat més de 500 alumnes d'una desena de centres educatius diferents (primària, secundària i educació especial).

En base a tota l'experiència acumulada, el projecte Entra a la Tele s'ha proposat estudiar a fons una planificació més integral a Sant Andreu així com també donar-se a conèixer i que s'experimenti en nous contextos.

 
Teleduca. Educació i Comunicació
[Carme Mayugo, Montserrat Moix, Marta Ricart i
Sara Reñé]
Teleduca