Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
 Canal Comunica
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Un projecte necessari
La realitat de la nostra Societat de la Informació ens duu a afirmar, sense cap mena de dubte, que existeixen tres carències greus:
- És necessari despertar el sentit crític dels més joves ja que la cultura de la pantalla pot arribar a tenir un contingut deseducador.
- És necessari integrar les TIC a les escoles, perquè són quotidianes per als més joves, però no tant per als professors. 
- És necessari empatitzar amb el sector mediàtic ja que existeix una creixent desconfiança per part de l’audiència.

El concepte CC
Canal Comunica (CC) és un projecte interactiu sense afany de lucre amb la missió d’educar en comunicació als nens i joves de 6 a 18 anys despertant el seu sentit crític enfront de l'excessiu i poc filtrat volum de continguts mediàtics; i alhora pretén crear canals de diàleg entre el món escolar i familiar amb el sector de la comunicació, per tal d’apropar postures i provocar així una reflexió autocrítica per part d'aquest últim. 
A través de Canal Comunica volem oferir un ventall d’accions per desenvolupar a l’escola o l’àmbit familiar i que giraran al voltant de tres eixos concrets:
- Comunicació comercial. Campanyes de qualsevol caire, inclosa propaganda, abastant tots els mitjans (televisió, ràdio, exterior, directa, Internet, RRPP, etc.).
- Comunicació en mitjans. Informació, reportatges i espais de qualsevol caire emesos en tots els mitjans de comunicació.
- Comunicació de ficció. Pel·lícules de cine i series d’entreteniment, videojocs i còmics.

Objectius CC
- Despertar el sentit crític dels més joves i donar-los recursos creatius o claus per a la comunicació audiovisual.
- Provocar la reflexió del sector mediàtic de cara a reforçar el seu paper en la transmissió de valors i grau educatiu dels seus continguts.
- Generar un diàleg entre ambdós sectors per tal d’apropar postures.
- Concienciar la família de la seva responsabilitat en el procés d’educació en comunicació.

Públics CC
Canal Comunica és un projecte plural ja que han de participar:
- Escoles. Professors i educadors de qualsevol curs o assignatura i els seus alumnes. 
- Famílies. Membres de la unitat familiar amb responsabilitat directa sobre l’educació dels més joves.
- Sector de la comunicació. Totes aquelles entitats i professionals que tenen responsabilitat directa en l’emissió de missatges: anunciants, agències de comunicació, centrals de mitjans, productores, i mitjans de comunicació pròpiament dits.
- Joves de 3 a 18 anys. Usuaris que faran servir CC per connectar-se al món mediàtic des d’un altre punt de vista.
- Institucions i entitats afins. Qualsevol entitat que, per la seva naturalesa, tingui com a finalitat algun dels objectius de CC.

Mètode CC
Les accions que ofereix CC estaran sempre basades en material audiovisual ja editat que serà emès directament en www.canalcomunica.com. Els usuaris (tant alumnes com educadors, o professionals del sector) podran accedir a les activitats, elaborades a partir d’aquest material, segons objectius concrets, gràcies a un potent motor de BBDD. Per tant CC proposa un mètode dual que implica no només educar EN publicitat i comunicació en general, sinó també AMB publicitat i comunicació. 
Les accions que proposa CC són de quatre tipus:
- Activitats d’anàlisi per dur a terme a classe o a casa a partir de l’exposició de material audiovisual i material derivat del tema que es tracti. 
- Exercicis de creació per promoure activitats que potenciïn l’esperit creatiu i la capacitat de gestió i producció.
- Canals de diàleg a partir dels quals l’alumne participarà en foros on es connectaran els creadors de la informació que han analitzat, establint vincles inèdits fins ara. 
- Visites concretes. Un cop fetes les activitats a la web, CC gestiona visites a centres de producció d’informació (agències i mitjans). 

Incentius de participació
CC és versàtil  i flexible i permet la total adaptació dels seus continguts i activitats al pla pedagògic i circumstància de cada centre. A més CC és un projecte innovador per la seva:
- Credibilitat, pel suport que ha rebut de nombroses entitats, associacions i administracions.
- Compatibilitat amb el currículum, perquè es poden cercar activitats a partir de continguts curriculars de cada assignatura.
- Comoditat. Perquè el professor podrà obtenir-ho tot a través del web.

El futur
Està previst presentar CC al mes de juny. Durant aquest temps crearem la plataforma interactiva, organitzarem un pla de comunicació potent a les escoles i desenvoluparem continguts, alhora que esperem crear una xarxa de col·laboració extensa per tal de convertir Canal Comunica en un entorn dinàmic i obert on tindran cabuda aquelles iniciatives que vulguin assolir els mateixos objectius CC.

  Ma José Pedragosa
Publicista i directora de Canal Comunica
Canal Comunica