AulaMèdia
III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 050427 
Disseny de recursos audivisuals amb el suport del web 2.0


 
Descripció
El curs que us presentem intentarà capacitar-vos per tal de dissenyar recursos audiovisuals dins del marc del web 2.0 i facilitar que el vostre ego docent analògic doni la benvinguda al vostre ego docent digital de la forma més congruent possible. Així doncs, en acabar el curs, qualsevol persona que el finalitzin profitosament sabrà implementar un podcast en el seu blog, elaborar presentacions disponibles on-line que serveixin de suport al treball d’aula, dissenyar un exercici d’anàlisi crítica a partir d’un recull de vídeos personalitzats i disponibles en web i, fins i tot, dissenyar un concurs d’audiovisuals. 

Objectius
-Valoració crítica del paper de les TIC a l’hora de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge.
-Donar a conèixer els fonaments del disseny tecnopedagògic i del guionatge audiovisual d’una manera purament introductòria.
-Facilitar exemples pràctics d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audiovisuals i reflexionar arran les seves virtuts pedagògiques.
- Donar a conèixer les possibilitats d’un EVA pel que fa a les pràctiques docents.
-Conscienciar i capacitar els educadors per tal de fer extensiva la seva tasca docent dins del marc del web 2.0.
-Facilitar eines i recursos del web 2.0 als educadors per elaborar i compartir activitats d’ensenyament-aprenentatge sensibles amb la realitat i les necessitats actuals de l’alumnat.
-Conèixer les característiques pròpies dels principals recursos disponibles al web 2.0 relacionats amb el disseny tecnopedagògic de recursos audiovisuals i establir-ne llur interdependència.
-Assistir el procés d’elaboració d’un projecte concret d’activitat d’ensenyament-aprenentatge a determinar quan comenci el curs.

Continguts
- Què és el web 2.0?
- Web 2.0 i educació.
- Introducció al disseny tecnopedagògic.
- Introducció al guionatge audiovisual.
- Presentació d’eines bàsiques del web 2.0.
- Sistemes operatius on-line.
- Marcadors socials.
- Gestió i edició de documents/arxius on-line.
- Sindicacions.
- Wikis.
- Eines específiques del web 2.0 relacionades amb el disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audiovisuals.
- Eines relacionades amb la gestió i edició d’imatge digital on-line.
- Eines relacionades amb la gestió i edició d’àudio on-line.
- Eines relacionades amb la gestió i edició de vídeo on-line.
- Eines específiques del web 2.0 relacionades amb la publicació i compartició d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audivisuals.
- EVA i CMS
- Contenidors d’arxius on-line
- Blocs
- Expositors virtuals

Nota
El curs es desplegarà a partir d’un entorn virtual d’aprenentatge (Moodle en concret). És recomanable tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara el processador de textos, la navegació per internet i el servei de correu electrònic. També és convenient, tot i que no imprescindible, estar avesat en l’ús de qualsevol editor d’imatge digital (GIMP, PHOTOSHOP, PAINT SHOP...), qualsevol editor d’àudio digital (AUDACITY, PODCASTER, COOL EDIT...), qualsevol editor de vídeo digital (WINDOWS MOVIE MAKER, PINNACLE STUDIO...). Els requisits pel que fa a les nocions d’edició d’imatge, àudio i vídeo digital són, com s’ha dit més amunt, aconsellables de tenir en compte ja que, sinó és així, el curs pot esdevenir excessivament feixuc per algú que no hi estigui un xic familiaritzat. Pel que fa el maquinari i programari, cal tenir instal·lats a l'ordinador el Mozilla Firefox, el Java, el reproductor de Flash i el de Shockwave de Macromedia. Donat que treballarem sovint amb materials audiovisuals en línia, és molt recomanable comptar amb una connexió a Internet de banda ampla d'1Mb com a mínim i amb un ordinador Pentium III o similar (millor si és superior). A més a més, cal disposar de gravadora digital o micròfon i web cam o mòbil amb enregistrament de vídeo o bé càmara de vídeo/fotogràfica que permeti l’enregistrament de vídeo.


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Telemàtic
Dates de realització: del 30 de juny a l'11 de juliol de 2008
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 50 €


Material que es lliurarà:
DVD: Darrere la pantalla Darrere la pantalla

Formador:
Andreu Manel Rabassa Julià

Llicenciat en ciències Químiques.
Professor de Secundària.
 III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació