AulaMèdia
AulaMèdia
Ideologia tecnològica o
consciència mediàtica


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
 

Si d'alguna cosa pequen les institucions educatives de Catalunya –en el camp pedagògic– és d'una certa fascinació tecnològica, un fet que demostra aquest enlluernament tecnològic és que a moltes aules han arribat abans els ordinadors portàtils que els continguts didàctics en format digital o la formació tecno-pedagògica del professorat. Un sistema educatiu que cada vegada més assumeix incondicionalment aquesta "ideologia tecnològica"; que ha penetrat en el nucli de la societat occidental, creant una forta seducció entre el jovent, però també entre els adults. Una ideologia que ha generat il·lusions comunicatives, que més que utopies són, miratges. No serè jo el que defensi, des d'aquesta revista digital, una posició "tecnofòbica", però tampoc em situaré incondicionalment en el camp de la teoria "tecnofílica". Crec que cal fugir de la ideologia tecnològica i del tecnologisme que es genera... també, en l'àmbit educatiu.

És a les aules, sobretot de Secundària, on un col·lectiu cada vegada més ampli de professors i professores, veu necessària una reflexió en profunditat de la funció dels mitjans de comunicació. Cal qüestionar-nos si amb el fort impacte social que tenen els continguts dels mitjans en el segle XXI el més important és el suport tecnològic dels mitjans, o al contrari el que més importa és l'efecte dels continguts mediàtics en els receptors. Més enllà del coneixement bàsic de les eines informàtiques, audiovisuals i els seus llenguatges, en el currículum trobem a faltar continguts relacionats amb l'anàlisi dels mitjans de comunicació i sobretot un temps on poder desenvolupar-los. 

En una societat on els mitjans de comunicació són els principals constructors de la realitat, es fa necessària una consciència mediàtica de la societat front la ideologia dels mitjans. Una nova consciència que connecti amb el pensament crític, que busqui l'autonomia del receptor i que posi la tecnologia mediàtica al servei dels continguts. Estem convençuts que –malgrat la poca atenció de les institucions educatives- l'Educació en Comunicació pot ser un bon camí en la construcció d'una societat amb consciència, autònoma, crítica i activa. Una Educació en Comunicació que eduqui la mirada de l'alumnat, que en el àmbit de l'anàlisi dels continguts utilitzi diferents eines i mètodes: des de la sociologia o les teories de la comunicació, fins la pragmàtica, la semiòtica o l'anàlisi crítica del discurs (ACD). 

En aquest sentit recuperem dos articles publicats per Mavi Dolç (1962-2009) –cofundadora d'AulaMèdia- sobre l'anàlisi crítica del discurs: Eines per a l'anàlisi del discurs periodístic, publicat en el primer número d'AulaMèdia (maig de 2001), el segon article porta per títol Els mitjans de comunicació, constructors de la realitat i va ser publicat l'octubre de 2003 també a AulaMèdia. Malgrat la data de publicació, els dos articles continuen sent vigents en aquest ecosistema comunicatiu tant canviant política, social i tecnològicament.

 
Francesc-Josep Deó


AulaMèdianovembre 2010article