Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Entrevista a Dolors Nolla
"Com a educadors tenim l'obligació d'ensenyar els nostres alumnes a ser crítics amb la informació que els arriba"
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

La Dolors Nolla és professora de Llengua i Literatura Catalanes de l’Escola Solc, de Barcelona. Des de fa uns anys és la responsable dels aprenentatges de tècniques i continguts radiofònics que en forma de crèdit variable s’imparteixen en aquest centre. L’Escola Solc és una cooperativa educativa de pares, mares, professors i professores amb una trajectòria de més de 25 anys, que ja des dels seus inicis va tenir una clara voluntat d’educar en els mitjans de comunicació. Avui la Solc és un veritable laboratori d’innovació educativa en llengua i comunicació, la seva dinàmica cooperativa i antiburocràtica li confereix una agilitat especial per incorporar en el dia a dia les necessitats formatives que la nostra societat imposa, encapçalades per l’Educació en Comunicació. La Dolors Nolla amb la seva experiència en educació en el mitjà radiofònic ens explica en aquesta entrevista alguns trets de la seva feina.

- Quan fa que en el teu centre treballeu la ràdio?
D’una manera continuada des del curs 2000-2001, tot i que abans ja havíem desenvolupat diversos aprenentatges sobre la llengua i la comunicació.

- Amb quin curs treballeu aquest mitjà?
Actualment ho fem amb tercer d'ESO. Ho havíem fet en altres nivells. No hi ha cap problema per adaptar els continguts a d’altres cursos, la veritat.

- Quins beneficis educatius hi treuen els nois i noies a l'hora de treballar
la ràdio?
Els beneficis són molts i variats: potencia el treball en equip, augmenta les capacitats comunicatives tant a nivell oral com escrit, estimula l'interès dels alumnes pels diferents mitjans de comunicació, afavoreix el respecte davant de posicions contràries, etc.

- Quina resposta demostra l'alumnat davant d'aquests activitats no
convencionals?
La resposta és molt bona. Els alumnes s'interessen ràpidament per un mitjà que els és molt proper i al qual poden accedir en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Aquest fet els dóna prou autonomia per escoltar els programes proposats a la classe o per enregistrar-ne d'altres amb la finalitat de comentar-los a l'aula. Ràpidament fan seu, doncs, el llenguatge radiofònic i les característiques pròpies d'aquest mitjà. D'altra banda assimilen els continguts amb facilitat ja que els necessiten per dur a terme les activitats pràctiques. I creix, també, el seu interès per millorar la seva expressió oral i escrita, ja que han de llegir davant dels altres companys les notícies que han escrit. Ser els protagonistes, convertir-se en locutors una estona motiva molt els alumnes en general i augmenta el seu rendiment.

- Com s'organitzen les activitats?
Les activitats parteixen sempre d'una base teòrica que consisteix a donar les eines que necessiten els alumnes per poder treballar ells sols les propostes fetes a classe. Per exemple; s'explica en què consisteix la manipulació i després comparem i comentem les portades de dos diaris oposats políticament. En la propera sessió hauran de comparar i comentar ells sols els diferents diaris que hagin triat. El crèdit té un fil conductor a partir del qual es treballen diferents temes relacionats amb els mitjans de comunicació. Aquest fil conductor és l'elaboració d'un guió radiofònic. Abans d'arribar a aquest punt cal treballar aspectes com la lectura expressiva de notícies; la redacció d'una notícia; l'ambigüitat en els titulars; la manipulació; els gèneres periodístics; els gèneres radiofònics; el llenguatge radiofònic; el guió radiofònic; etc.

- ¿Heu rebut suport per part del Departament d'Educació, pel que fa al material necessari per a fer les activitats, tenint en compte el caràcter innovador d'aquest aprenentatges?
No, desgraciadament no n'hem rebut cap mena de suport. El material de què disposem l'hem anat recopilant durant tots aquests anys, amb la col·laboració desinteressada de molts alumnes.

- Com integreu aquestes activitats en el currículum?
Es tracta d’activitats que les oferim, en forma de crèdit variable, des de l’àrea de Llengua Catalana, però que tenen un caràcter interdisciplinar, com tots els aprenentatges d’Educació en Comunicació.

- Penses que aquest lligam amb el llenguatge dels mitjans de comunicació hauria de ser un camí de cara a elaborar el nou currículum escolar?
Naturalment que sí! Crec que no podem girar l'esquena als nous temps. Actualment tot canvia molt de pressa, la informació ens arriba des de llocs molt diversos, contínuament s'actualitza, i no sempre amb l'única voluntat d'informar. Com a educadors tenim l'obligació d'ensenyar els nostres alumnes a ser crítics amb la informació que els arriba, cal educar-los perquè deixin de ser receptors passius i es converteixin en receptors actius.

 
Dolors Nolla
Escola Solc de Barcelona
Escola Solc
 
Entrevista realitzada per la Redacció d'AulaMèdia
AulaMèdia AulaMèdia