Educació Secundària
Projecte Educom
Projecte EduComINTRODUCCIÓ - Educar en comunicació en la Secundària Obligatòria. Apunts per a la introducció curricular dels mitjans i les TIC. Sara Reñé. "L’evolució vertiginosa que s'ha produït en el món de la comunicació durant les últimes dècades i els canvis individuals, socials i polítics que se'n deriven no han estat, fins ara, adequadament reflectits en el sistema educatiu." 

INTRODUCCIÓ - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Secundària Obligatòria. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "El curs 2002/2003 s'implantarà el currículum d'ESO propi de les Illes Balears. El document conté significatives novetats en relació al tractament de l'educació en mitjans de comunicació respecte a la situació precedent. La nova normativa reforça la presència dels mitjans de comunicació (...), apostant fermament per aprofundir quant als àmbits de producció creativa i d'anàlisi crítica aplicada a diversos suports audiovisuals." 

INTRODUCCIÓ - Marc socioeducatiu al País Valencià. L’Educació en Matèria de Comunicació a l’Educació Secundària. Ricard Fuertes i Lluís M. Segrelles."En un món tan mediatitzat pels mitjans de comunicació de masses com és l’actual, és necessari conèixer i comprendre els mecanismes que fan que la informació ens arribe. Les institucions educatives no han sabut donar resposta a aquests canvis i els currículums continuen oblidant que vivim en una societat de la informació." 

PREMSA - Llegir i fer premsa a l'escola. Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors d’informacions. Marta Rizo García i Catalina Gayà Morlà. "Una lectura crítica de la premsa implica la participació activa i compromesa dels mestres. Han de ser ells els qui facin comprensible la tasca de la premsa com a constructora d’altres mons. Des de l’escola, es pot treballar directament amb els diaris o revistes –de qualsevol àmbit geogràfic- i intentar veure tots els conceptes exposats anteriorment." 

PREMSA - Revistes del CRP de Sabadell. M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent. "Una de les funcions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l’intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de La Ceba, Ei!!Mira-te-la i la B-124, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma." 

RÀDIO - La ràdio a Secundària. Josep M. Fernández i Carme Zaragoza. "L'Educació Secundària Obligatòria ha de contemplar l'Educació en Comunicació com una matèria bàsica i prioritària que ha d'incloure tant les noves tecnologies de la informació com els mitjans tradicionals i les altres formes de comunicació característiques de la nostra societat: cinema, fotografia, còmic, ràdio, etc. L'Educació en Comunicació ha de facilitar un coneixement global i progressiu de cada un dels mitjans i dels seus llenguatges sense deixar de banda cap forma comunicativa." 

RÀDIO - La ràdio a l’Institut. Una iniciativa didàctica. Robert Arnau i Joan Forcada. "En el si d’aquest projecte, cal dir-ho, no hi ha un altra finalitat que dotar els alumnes d’un esperit crític a través del coneixement des de l'interior del funcionament d’un mitjà de comunicació. Ara bé, també consideràrem molt important el fet de dotar l’alumnat del centre d’una possibilitat d'expressar-se, de mostrar els seus interessos i fins i tot defensar-los d’una manera coherent. Per arribar a açò no cabia una altra possibilitat que dotar l’emissora de ràdio d’una certa autonomia." 

RÀDIO - "Ràdio-Activitat", cinc anys de ràdio escolar. Rafel Pérez i Sorlí. "Un grup de mestres dels centres públics i concertats de Vila-real, l’Assessor Didàctic de Valencià del Servei d’Ensenyaments en Valencià, amb col·laboració amb el Servei de Normalització Lingüística Municipal i l’emissora Ràdio Vila-real, es van plantejar la necessitat de buscar camins de connexió entre les aules i els mitjans de comunicació." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - El cinema a l'aula. Gerardo Bex. "L’arribada d’una càmera de vídeo a l’Institut, IES Joan Maria Thomàs, dins del Projecte Mercuri, permetia, a la fi, tenir el material mínim per poder ensenyar als alumnes les característiques dels mitjans audiovisuals. Abans de començar, s’havia de trobar un responsable, un voluntari que pogués donar l'assignatura. Encara em deman com vaig ser jo l’escollit, ho vàrem prendre com un joc, un repte entretingut." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - Comunicació audiovisual. Josep Serra (IES Joan Alcover de Palma). "L’assignatura de “Comunicació audiovisual” és una optativa de 1r de Batxillerat que s’imparteix durant quatre hores setmanals al llarg de tot el curs (...) s’ha pretès que els alumnes coneguin prou bé les tecnologies de la comunicació i de la informació com per interpretar i produir documents d’una certa complexitat, cosa que vol dir esser alhora consumidors i productors prou conscients com per poder argumentar raonadament sobre aquests temes en els vessants tècnic, estètic i ideològic." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL -Son Pacs Productions. L'experiència audiovisual a l'IES Son Pacs. José Juan Guijarro."L'Institut Son Pacs treballa en matèria de mitjans audiovisuals des del 1993, any en què ens vàrem integrar al desaparegut Projecte Mercuri del MEC, projecte que afavoria i donava suport a l'ús dels mitjans de comunicació i alhora formava el professorat i dotava els centres d'un material bàsic (televisió, video, equips, pressupost i ordinador) per elaborar i muntar les imatges informàticament." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - Comunicació social a l'escola. Pau Serrano Magdaleno. "A l’actualitat, l’ús dels mitjans audiovisuals, vídeo i aparells informàtics està gairebé garantit a tots els centres educatius. Però, el seu ús s’allunya molt del que podríem anomenar educació crítica dels mitjans. I és que els mitjans audiovisuals clàssics com ara el projector de transparències, el vídeo o els ordinadors han arribat a les aules per diverses pressions no sempre relacionades amb l’entorn escolar, sinó per la potent influència de la societat de consum." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - El cinema: setmana literària a l'Escola Les Carolines. Emili Olmos. "L’Escola Les Carolines de Picassent (l'Horta) és un centre amb 300 alumnes distribuïts entre Infantil, Primària i Secundària. La preparació de la setmana literària començà amb l’elaboració dels objectius per etapes i cicles. Es feren també activitats de visionat de pel·lícules amb reflexions que servien després per aplicar-les a les pel·lícules que calia elaborar." 

TELEVISIÓ - Una experiència innovadora a Secundària: Tallers de televisió de Clot RTV- Sant Martí. Vanessa Ros. "Un dels objectius era i és aconseguir la integració dels mitjans de comunicació en el cur rículum escolar d’una manera normalitzada. Hem de tenir en compte que els joves d’avui dia han crescut veient i escoltant televisió, mimetitzen accions que veuen, però no analitzen ni reflexionen sobre aquestes. No adopten una posició crítica davant d’elles, simplement assumeixen tot allò que reben." 

TELEVISIÓ - La televisió escolar. possibilitats didàctiques. Carme Mayugo.  "Els media centres són estructures que obren un ampli ventall de possibilitats per a la introducció dels joves en la producció audiovisual i per a la convergència dels dos sectors: el sector educatiu (professorat) i el sector audiovisual (els professionals en audiovisuals). Des d’aquests espais, es poden realitzar diferents tipologies d’activitats adreçades a la formació de joves en el món audiovisual i a la democratització de l’ús d’aquest mitjà." 

Nota: Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per zones geogràfiques:
Catalunya, Illes Balears i País València