Educació Primària
Projecte Educom
Projecte EduComINTRODUCCIÓ - Marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació. Etapes Educació Infantil i Primària. Monserrat Moix. "Malgrat el reconeixement per part de l’Administració Educativa de la importància dels mitjans de comunicació, l’educació amb i en els mitjans té una presència poc destacada dins dels currículums que es desenvolupen de forma real a les aules." 

INTRODUCCIÓ - Estudi de la situació dels mitjans de comunicació a l'Educació Primària. Illes Balears. Cati Ginart i Margalida Mascaró. "La primera passa d’aquest informe pretén establir el marc legal en què es mou l’ensenyament dels mitjans de comunicació als nivells d'Educació Infantil i Primària a les Illes Balears." 

INTRODUCCIÓ - Marc socioeducatiu al País Valencià. L’Educació en Matèria de Comunicació a l’Educació Primària. Ricard Fuertes i Lluís M. Segrelles. "Al País Valencià, l'Administració educativa no ha entès encara la necessitat d’introduir l’Educació en Matèria de Comunicació al currículum, si fem cas a la seua quasi nul·la capacitat d'iniciativa la necessitat d'adoptar mesures que avancen en la formació de l'alumnat perquè aquest esdevinga un receptor conscient i lúcid dels missatges que rep a través dels distints mitjans de comunicació." 

PREMSA - Llegir i fer premsa a l'escola. Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors d’informacions. Marta Rizo García i Catalina Gayà Morlà. "Una lectura crítica de la premsa implica la participació activa i compromesa dels mestres. Han de ser ells els qui facin comprensible la tasca de la premsa com a constructora d’altres mons. Des de l’escola, es pot treballar directament amb els diaris o revistes –de qualsevol àmbit geogràfic- i intentar veure tots els conceptes exposats anteriorment." 

PREMSA - Revistes del CRP de Sabadell. M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent. "Una de les funcions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l’intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de La Ceba, Ei!!Mira-te-la i la B-124, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma." 

RÀDIO - La ràdio à l'escola. Aplicacions didàctiques. Roderic Villalba. "La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. És per això que cada cop més escoles i instituts estudien el fenomen radiofònic sistemàticament. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars." 

RÀDIO - "Ràdio-Activitat", cinc anys de ràdio escolar. Rafel Pérez i Sorlí. "Un grup de mestres dels centres públics i concertats de Vila-real, l’Assessor Didàctic de Valencià del Servei d’Ensenyaments en Valencià, amb col·laboració amb el Servei de Normalització Lingüística Municipal i l’emissora Ràdio Vila-real, es van plantejar la necessitat de buscar camins de connexió entre les aules i els mitjans de comunicació." 

RÀDIO - Ona escolar: una altra forma divertida d'aprendre. Pau Serrano Magdaleno.  "Tot i la constant incorporació de les noves tecnologies com a eina educativa,  la comunitat educativa manté encara avui certs recels al seu ús. La necessitat de proporcionar a l’alumnat un estil d’ensenyament on siguen els vertaders protagonistes del procés educatiu ha obert la porta als recursos que ofereix la tecnologia. La motivació i estimulació de l’alumnat  i la importància de la participació de tota la comunitat educativa són dues de les qüestions que més es fan patents a les experiències de ràdio escolar que presentem tot seguit." 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - El cinema: setmana literària a l'Escola Les Carolines. Emili Olmos. "L’Escola Les Carolines de Picassent (l'Horta) és un centre amb 300 alumnes distribuïts entre Infantil, Primària i Secundària. La preparació de la setmana literària començà amb l’elaboració dels objectius per etapes i cicles. Es feren també activitats de visionat de pel·lícules amb reflexions que servien després per aplicar-les a les pel·lícules que calia elaborar." 

TELEVISIÓ - Projecte Televisió: de casa a l'escola. Carme Ribes. "Creiem que és imprescindible ensenyar els infants i joves a veure la televisió, de manera crítica i racional. La televisió transmet uns determinats valors i contravalors que l'escola ha de conèixer i treballar si no vol que se la continuï "acusant" de carca i ancorada en un passat molt allunyat, de la realitat social que els infants i joves viuen fora de l'escola." 

Nota: Tambè podeu trobar aquests articles agrupats per zones geogràfiques:
Catalunya, Illes Balears i País València