Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003. Mostra d'experiències
 Integració de matèries a partir dels mitjans de comunicació
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Durant el curs 2000-2001 l’IES Miquel Tarradell va començar una sèrie de contactes amb la Fundació Jaume Bofill per dur a terme un projecte d’anàlisi i millora de les didàctiques emprades al nostre institut. Aquesta col.laboració va donar com a resultat el projecte “Educar millor és possible”. Dins d’aquest projecte, en el qual vàrem voler incidir especialment en l’ensenyament de les llengües, l’acció tutorial i la innovació didàctica, va sorgir la proposta de l’equip docent de 3r d’ESO que proposava integrar totes les matèries del currículum del curs a través d’un eix transversal: els mitjans de comunicació.

El fet que aquesta proposta sorgís de l’equip docent de tercer venia motivada per la gran dificultat que havia mostrat aquesta promoció durant la seva escolarització a segon. Per una altra banda, les característiques del centre, situat al bell mig del barri de Raval i amb una gran presència d’alumnes de procedències molt diverses, ens feia del tot necesari cercar uns mètodes que fossin integradors, motivadors per a la majoria i efectius en la seva capacitat per mostrar als alumnes els continguts, tant els de tipus conceptuals com els procedimentals i actitudinals.

Per dur a terme aquest projecte ens vàrem plantejar com a punt de partida els continguts bàsics comuns i les competències bàsiques. Vàrem observar que els mitjans de comunicació era un dels temes que més vegades apareixia en més matèries, per la qual cosa se’ns feia de gran utilitat de cara a aconseguir la integració de matèries buscada.

Els objectius que ens vàrem marcar consistien a reduir el nombre de professors que entraven dins les aules, aconseguint un equip docent més compacte i que treballés en equip, distribuint-se les unitats didàctiques; trencar la disposició professor/matèria/llibre de text, de tal manera que un mateix professor podia donar més d’una matèria i els alumnes treballen amb uns materials on apareixen tots els continguts del curs, distribuïts en funció de l’eix tranversal; incorporació de les noves tecnologies com a mitjà didàctic a més de com a assignatura, de manera que totes les matèries disposen d’una hora a la setmana per treballar dins de l’aula d’informàtica els seus continguts, per una altra banda la utilització de mitjans com el correu electrònic, que ens permet tenir contacte amb els alumnes, rebre els seus treballs i retornar-los-els corregits.

La distribució del curs la vàrem fer de la següent manera:
1r. Trimestre: Publicitat.
2n. Trimestre: Ràdio i Premsa.
3r. Trimestre: Premsa.
Crèdit de síntesi: Televisió.

En tot moment teníem molt clar que el que volíem era aconseguir la reflexió, l’anàlisi dels missatges, a més de la producció, per la qual cosa els alumnes han treballat en la preparació d’una campanya publicitària de l’institut, la realització de tres programes de ràdio (un de notícies en català, un debat en castellà i una entrevista en anglès), en la producció de dues revistes (la revista electrònica de l’institut, Contrastos, i la participació en el concurs “El país de los estudiantes”) i, per últim, la realització d’un programa televisiu durant el crèdit de síntesi.

La feina dins de les aules es planteja sempre a partir del treball cooperatiu, és per això que els alumnes realitzen totes les tasques en grups fixos. L’ensenyament de les llengües, per una altra banda, es fa en grups flexibles, tenint en compte els diferents nivells de competència lingüística.

Fins ara hem pogut comprovar grans avantatges en aquest projecte, uns relacionades amb el tipus de feina que duem a terme, altres relacionats amb l’eix triat. Entre els primers podem destacar la motivació que suposa el treball cooperatiu, la utilització de les noves tecnologies i la novetat que suposa per a ells trobar-se amb una distribució diferent de la que havien trobat en altres cursos. Quant al segon, podem destacar la gran utilitat que suposa l’ensenyament significatiu, ja que el treball amb mitjans de comunicació els permet tractar temes que són molt familiars per a ells i, per una altra banda, el treball amb uns mitjans que són integradors, ja que el coneixement dels mitjans de comunicació i els seus recursos i llenguatge són coneguts per la immensa majoria dels nostres estudiants, sigui quin sigui el seu país d’origen.

De moment, el projecte s’està duent a terme i encara hi ha aspectes que no hem treballat a les aules, tot i que, després de veure els resultats parcials, confiem en que seran molt positius. L’avaluació del projecte, però, és una tasca que anem fent amb continuïtat. L’avaluació es fa en dues direccions: per part dels alumnes i per part dels professors i, en ambdós casos, es fa individual i en grup, avaluant aspectes com el treball en grup, els materials, els continguts dels materials i les produccions finals.

  Pablo M. Moro Rodríguez és coordinador de l’equip docent de 3r. d’ESO IES Miquel Tarradell. Barcelona.
IES Miquel Tarradell