Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003
Tallers i Seminaris
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Anàlisi Crítica del Discurs
Taller pràctic d’ACD aplicada als mitjans de comunicació

Els nous processos de comunicació han fet nàixer maneres de naturalitzar les noves experiències, han creat una crisi respecte a valors compartits i difosos a l'escola, a la vida social i a les unitats de convivència. Els mitjans de comunicació es constitueixen en els propagadors dels arguments del discurs construït per les elits polítiques, econòmiques, intel·lectuals. Construeixen les mentalitats, sense donar-ne les claus. I l’escola, com a institució propagadora del sentit comú, forma els ciutadans sense donar les eines que el descodifiquen, sense posicionar-se ni desvetllar-ne les contradiccions. El control de la paraula ha pres una nova dimensió ideològica, ha superat barreres territorials, i ha donat accés a noves elits a configurar-les. 
Davant dels nous contextos comunicatius, l’Anàlisi Crítica del Discurs es posiciona per una consciència crítica, formada amb eines científiques preses de la lingüística, de l’etnometodologia, de la psicologia, dels estudis culturals i des de les ciències de la comunicació, entre altres.

Primer nivell d’anàlisi

1. El control del context. L’accés: les elits.

a) Condicions de la recepció. 
b) La distribució.
c) Selecció:  criteris de selecció. Fets i rumors. 
d) Presentació: Més enllà de la persuasió: la manipulació.

2. Coneixement i control ideològic.

a) estructura del coneixement preexistent: model mental on s’emmagatzema la memòria episòdica.
b) estructura de creença general i compartida: guions, actituds, valors, normes i ideologia. Marc ideològic.
c) Models comunicatius o de context: informació que s’aporta respecte a creences o models de qui es parla.
d) Organització mental de la informació en funció de la identitat social i/o de sentit. Compartimentació per seccions: nacional, internacional, local, esports.

3. Les fonts
a) La identificació. Qui és font i qui no ho és.
b) Les institucions: fonts oficials.
c) els actors quan i com són la font.
d) els periodistes: anar, mirar i contar.
e)   la veu de l’especialista.

4. La jerarquia
a) La selecció del titular. 
b) La construcció en quiasme.
c) La disposició retòrica dels arguments.

Segon nivell d’anàlisi

1. Èmfasi o volum:

a) Topicalització: 
- La priorització d’elements significatius a l’oració per a donar rellevància, es realitza mitjançant:
- la tematització: canvi d’ordre a la frase i presència d’un clític.
- la focalització: desplaçament d’elements de la frase, sense clítics.
- la passivització.
- les estructures amb verb el·líptic.

2. Descripció dels actors. 

a) L’actor-narrador. 
 - La presència de l’emissor.
- Identificació de l’emissor. 

b) La identificació de l’actor-protagonista: 
- Institucionalització: inclusió de l’emissor en plural. Denota grau institucional. 
- Remissió de l’autoria de l’enunciat, total o parcial, a algun altre. 
- Rol de l’actor: 
- positiu (minoria social)/ negatiu (estranger, immigrant).
- atribució d’accions o d’adjectius.

Tercer nivell d’anàlisi

1. Actors

a) Recursos per a la desresponsabilització del subjecte gramatical. 
b) Especificacions de la manera d’enfocar l’emissor el seu enunciat.

2. Implicacions ideològiques
a) Pressuposicions.
b) Suposicions.
c) Suggestions.
d) Associacions.

3. Les proves

 a) Remissions a uns altres textos:  argumentació i credibilitat.
 b) Remissions intratextuals: coherència local referencial.

4. Les fal·làcies en l’argumentació 

a) Interpel·lacions al receptor.
b) Elements que afecten la validesa de l’enunciat o el modifiquen.
c) Designació de la realitat que denota valoració.


  Mavi Dolç
és professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
És codirectora de l'Observatori sobre la Cobertura Informativa de Conflictes (OCC).
Observatori sobre la Cobertura Informativa de Conflictes
Article Eines per a l'anàlisi del discurs periodístic de Mavi Dolç publicat a AulaMèdia (maig, 2001)

Entrevista de Mavi Dolç a Teun A. van Dijk "La llibertat de premsa és una llibertat d'elits" publicada al Portal de la Comunicació (gener 2002).