Portada AulaMèdiaPortada AulaMèdia
L'anàlisi del "fora de quadre"
Portada d'AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços

A voltes amb la teleporqueria
En les darreres setmanes el "culebrot" de la teleporqueria ha entrat en un segon capítol. En un intent per frenar aquest tipus de programes el Govern central ha proposat a les televisions un codi de "corregulació" ja que "l'autoregulació" no ha funcionat. El Govern s'ha compromès a dissenyar una sèrie de mesures per frenar la teleporqueria i per assegurar la protecció de la infància i la joventut que passa davant de la televisió més de tres hores diàries. No sabem si en alguna d'aquestes mesures inclourà la formació dels telespectadors més petits com a primer pas cap un consum més selectiu i racional de la televisió, d'acord amb el que proposen diferents estudis1.

Una formació que pertoca als educadors (formals i no formals), a la família, lògicament, i també als periodistes i comunicadors en general. Però una vegada feta la relació dels agents socials que haurien de estar implicats en aquesta formació, hem de ser conscients que des de les aules de Primària i Secundària el professorat  ha d'entomar una part molt important d'aquesta responsabilitat. La pregunta, però, és:

Quina formació té el professorat?
Fins ara el Departament d'Ensenyament (ara d'Educació),  ha prioritzat els continguts tècnics per davant dels continguts analítics i fins i tot per sobre dels continguts didàctics, oferint d'aquesta manera una formació "tecnologista" [de la qual ja parlàvem en l'editorial d'AulaMèdia de setembre de 2004: Formació del professorat].

Una formació "tecnologista" que ha generat una fascinació -o gadgetització- per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Una fascinació que es dóna en moltes experiències d'Educació en Comunicació (EC), tant per part de l'alumnat com del professorat. En la implementació de l'EC a les aules, es detecta un tractament de la tecnologia molt per sobre dels continguts.

D'altra banda a l'Educació Secundària Obligatòria o Postobligatòria no podem pretendre que l'alumnat segueixi omplint fitxes per  classificar els mitjans en locals, nacionals, internacionals... o entre públics i privats, com fa l'alumnat d'Educació Primària. No ens podem quedar en la pura descripció del mitjà de comunicació; cal entrar a analitzar els continguts dels mitjans i la seva funció en la societat del segle XXI.

Per tant, necessitem una formació tècnica i expressiva, sí, però sobretot, una formació que doti d'eines suficientment potents al professorat per poder fer una anàlisi global dels missatges mediàtics. Utilitzant un concepte cinematogràfic, cal aplicar al missatge una anàlisi del "fora de camp", és a dir, una anàlisi que vagi més enllà d'allò que enfoquen les càmeres (tipus de plànol, angulació o moviments de la càmera, etc.), més enllà del suport o de la tecnologia emprada (premsa, ràdio, televisió o Internet). Un símil que ens ha de portar a l'anàlisi de tot allò que queda "fora de quadre" com són:

- Els aspectes de l'ecosistema comunicatiu del mitjà.
- Les estructures econòmiques i polítiques del mitjà.
- La construcció dels models socials (individuals i col·lectius) que el mitjà transmet.
José Couso

Si bé és cert que aquest tipus d'anàlisi pot ser qualificat d'ideològic, no és menys cert que davant dels missatges (publicitaris, informatius, dramàtics, etc.), que proposen uns valors i un estil de vida i imposen un tipus de societat; l'anàlisi que hem d'aplicar s'ha d'abordar indefugiblement des d'una perspectiva ideològica.

Segurament aquesta ha estat una de les raons per la qual l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics no ha entrat a les aules de Secundària i amb prou feines en els plans de formació del professorat, perquè per alguns, aquest tipus d'anàlisi és "massa ideològic".

La comunicació per pantalles
A l'espera que les línies mestres del Departament d'Educació sobre la formació del professorat canviïn, ens trobem avui, ja, amb un alumnat que ha nascut a l'era de les pantalles. Una joventut que s'erigeix com a nou subjecte social de la comunicació per tanpalles. No només pel consum que en fa d'elles i el control tecnològic que té de qualsevol mitjà, sinó sobretot pels nous continguts i les noves utilitzacions que fan d'aquests eines.

Recordem la importància d'Internet en les mobilitzacions contra la guerra d'Iraq o l'enfonsament del Prestige. Sobretot, però, cal destacar la utilització dels mòbils en les convocatòries davant les seus del PP el 13 de març de 2004, on els SMS i el conegut "passa-ho" convertiren el mòbil amb un nou mitjà de comunicació: potent, però descentralitzat. Un fet sense precedents fins a les hores: els telèfons mòbils van esdevenir allò que alguns periodistes qualificaren -i altres desqualificaren- com els "no-media".

Una vegada més, la realitat social desborda el sistema educatiu, immòbil a l'hora de donar respostes crítiques a la societat de les pantalles. Sense ànim de ser catastrofistes, caldria preguntar-nos, si no estem perdent el tren, pitjor encara, si no l'hem perdut ja.

 
Francesc-Josep Deó
Coordinador d'AulaMèdia
AulaMèdia AulaMèdiaNota:

- Llibre Blanc: L'educació en l'entorn audiovisual. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Barcelona, 2003.
- Pigmalión. Informe sobre el impacto de la televisión en la infancia. Fundación Infancia y Aprendizaje. Madrid, 2004.