Portada AulaMèdiaPortada AulaMèdia
Formació del professorat
Índex AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
En un moment en què la joventut és la principal consumidora de missatges per pantalles (televisió, videojocs, Internet, SMS, cinema, etc.) ja no n'hi ha prou amb un ensenyament descriptiu del funcionament dels mitjans de comunicació. Es fa urgent, tant a Primària com a Secundària, l'alfabetització comunicativa de l'alumnat: l'educació en la "comprensió" i en la "producció" de missatges mediàtics. Una peça clau en aquesta capacitació comunicativa de l'alumnat és la formació permanent del professorat. No podem parlar "d'integració curricular" de l'Educació en Comunicació, o "d'innovació educativa" en els centres docents sense tenir en compte la formació en comunicació del professorat. Però, quina formació necessitem?

Fins ara, la formació que s'ha ofertat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha estat, majoritàriament, una formació tecnologista. S'han prioritzat els continguts tècnics -necessaris, però insuficients si volem una formació en comunicació global- per sobre dels continguts didàctics i d'anàlisi crítica dels missatges mediàtics. Només cal donar un cop d'ull a la formació del professorat que proposa la SGTI (Subdirecció General de Tecnologies de la Informació) sobre Informàtica educativa i educació audiovisual per al curs 2004-2005.

Es fa necessari, doncs, una reflexió en els continguts de la formació permanent en comunicació que s'imparteix en les zones, cal una formació que vagi més enllà del simple domini de la tecnologia i els seus llenguatges, és a dir, de l'eix tècnico-expressiu, i falten continguts d'allò que fa temps venim denominant com l'eix didàctico-crític1

Cal aprofundir en uns continguts formatius que són necessaris per poder fer una pedagogia amb mitjans de comunicació a l'aula. Però, sobre tot, el professorat ha de tenir les eines necessàries per fer una anàlisi crítica dels continguts dels mitjans de comunicació; i una anàlisi d'allò que podem denominar el fora de camp del missatge (aspectes de l'ecosistema comunicatiu general, de l'estructura econòmica i política del mitjà, de la construcció dels models socials, etc.).

Per altra banda, també cal una racionalització organitzativa de la formació en el mateix Departament (semblaria  raonable que la formació depengués d'una única Subdirecció General: la de Formació del Professorat... és clar). Esperem que amb els canvis que s'han produït en el Departament d'Educació -i els que estem esperant que es produeixin a l'inici d'aquest curs- es tingui més en compte la formació global en comunicació del professorat.


1.- Deó, Francesc-Josep (2000): "De la Galàxia Gutenberg a l'Era Marconi. (Ecosistema comunicatiu, tecnologia i educació audiovisual)" a Temps d'Educació, núm. 23. Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (UB).
 
Francesc-Josep Deó
Coordinador d'AulaMèdia
AulaMèdiaAulaMèdia