Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003. Mostra d'experiències
 Un sol relat audiovisual i diverses mirades infantils:
els rols de gènere
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Des de fa dècades s’analitzen els continguts dels films televisius -especialment els adreçats a la població infantil- per tal de veure les idees, els valors, les emocions que transmeten -o que pretenen transmetre- al públic espectador.

Un dels temes tot sovint analitzats és el dels rols de gènere. Són nombroses les escenes que presenten de manera totalment acrítica els estereotips de gènere: la dona com l’única que fa les feines de casa, el ridícul o ironia amb que és tractada la dona en un lloc de la vida pública, els trets dits "femenins": elles tenen por, són menys hàbils, tenen poca iniciativa, etc. (1)

Situant-nos des de la perspectiva de qui contempla aquestes històries, ens podem fer algunes preguntes: Entenen i senten tots i totes el mateix davant les mateixes imatges?  Quines relacions estableixen entre allò que veuen i la pròpia realitat viscuda? Són les mateixes per a totes les persones? A totes les edats?

L’ enorme quantitat de literatura que tracta de donar resposta a la influència dels films posa en evidència dues concepcions: la primera considera que els espectadors/es -especialment els de menor edat-  es troben passius davant el televisor i conseqüentment són influïts fins el punt que molts arriben a imitar les conductes que veuen reiteradament a la televisió. Per contra, la segona concepció considera que els espectadors/es es troben actius davant d’allò que miren, fins el punt que les seves pròpies experiències, les seves característiques personals són, en última instància, les que determinen el sentit que donen a l’historia que contemplen.

Sense deixar de banda que moltes de les idees, valors i emocions que exhibeixen i susciten els films que veiem a la televisió són incorporats en més o menys grau per tothom, ens situem en la perspectiva de qui elabora internament els seus coneixements.

El procés mental que portem a terme quan veiem una narració audiovisual es pot explicar de la forma següent: ens configurem una representació interna del conjunt d’escenes que hem vist. De totes elles en seleccionem algunes –o alguns aspectes d’aquestes–  que ens són rellevants. També en deixem de banda d’altres, els quals no recordem, o bé –d’una forma de vegades inconscient–  no els donem importància.  Els atorguem un significat i establim relacions d’una forma organitzada, coherent i entenedora per a cadascú de nosaltres. D’altres persones que també han vist el film poden considerar aspectes diferents i arribar a interpretacions ben diferents. (2)

Hem portat a terme un treball experimental amb l’objectiu d’esbrinar:

a) Les diferents formes en les que nenes i nens de diferents edats arriben a entendre i involucrar-se en algunes històries audiovisuals que tenen a veure amb els rols de gènere.
b) Les diferents formes d’establir relacions entre allò que veuen i la seva pròpia experiència.

El treball ens permetrà analitzar i conèixer allò que pensa i valora un grup de nenes i nens d’edats diferents desprès de veure unes escenes que mostren un conflicte entre els dos membres d’una parella on els rols masculí i femení tenen especial rellevància: El conflicte ve motivat per una distribució desigual de les tasques domèstiques en perjudici de la dona, la qual treballa fora de casa igual que el marit.  La dona l’acusa de no fer res a casa, discuteixen contínuament; ell es justifica i finalment tracta de fer el sopar, intenta obrir una llauna de menjar en conserva, cosa que no acaba fent ell sinó ella.

El procediment seguit ha estat el següent: Hem seleccionat un fragment de 3 minuts de la sèrie americana "Roseanne" (3) presentada per televisió al nostre país i no coneguda pels nens i nenes amb els quals treballàvem. La versió original és humorística i, per tant, donat que volíem presentar un conflicte domèstic d’una forma el més propera possible a la realitat, es va manipular el fragment de vídeo. El resultat va ser una curta narració que, sense provocar riure, tampoc era dramàtica.

La mostra va ser de 100 subjectes (44 nenes i 56 nens entre 7 i 11 anys) 
Es distribueixen en tres grups d’edat (7, 9 i 11 anys).Una vegada projectat el fragment de vídeo a cada grup per separat, es demana que comentin per escrit 1) allò que succeeix, i 2) alguna cosa de la seva pròpia experiència que s’assembli a algun passatge de la narració.

Com era d’esperar, tant els nens com les nenes més grans donen interpretacions més acurades i crítiques sobre l’actitud de l’home, al·ludint que, en veritat, no vol treballar a casa. Son nombroses, però, les interpretacions que justifiquen l’home que no fa res a casa perquè no en sap. Ningú no menciona l’actitud contradictòria  de la dona, la qual es queixa i s’enfada però, a la fi, acaba fent allò que l’home no fa. 
Les relacions entre els diferents aspectes del fragment de vídeo i la pròpia  realitat han estat molt subjectives –moltes d’elles lligades a situacions personals–  i no involucrades directament amb el tema que presenta la narració: obligacions, deures, abandó, injustícia, pèrdua d’afecte, etc. La diversitat de vinculacions que troben nenes i nens amb les escenes contemplades ens mostren els diferents –i a la vegada inesperats– aspectes que poden fer ressò en els individus a partir de la visió d’una mateixa narració audiovisual.

Considerem l’interès i utilitat de conèixer –i també fer conèixer als mateixos nens i nenes– les diferents interpretacions, formes d’entendre i relacions que es poden donar davant d’un mateix film. Tot sovint els objectius en comentar un film des de la perspectiva adulta, es poden veure modificats del tot si ens parem primer a escoltar i dialogar a partir de les diferents interpretacions i ressons infantils. Interpretacions, totes elles amb coherència pròpia.

La versió definitiva d’aquest treball està publicada a la revista Cultura y Educación (2002), núm. 14(3), pp.313-326.


 
Aurora Leal
Aurora Leal
és professora del Departament de Psicologia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
UAB

 

Notes
1.- CAC (Consell Audiovisual de Catalunya). (1998) Els valors a la programació infantil de televisió. Generalitat de Catalunya.
- L. Lara, J. Rodríguez CEA CCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios.) Madrid. (2000).
2.- Aquesta organització interna d’ordre cognoscitiu és anomenada Model Organitzador (“Conocimiento y Cambio”.  Moreno Marimón, Sastre, Bovet, Leal. Gedisa, 1998)
3.- 1988 – 1997.Productors: R. Barr i J. Thomas.