AulaMèdia
AulaMèdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 050427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells 
 
Dates de realització:
del 2 al 13 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 75 €
 
Formador:
Andreu Rabassa Julià
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

.
VII Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Disseny de recursos audiovisuals
amb el suport del web 2.0

Descripció

El curs que us presentem intentarà capacitar-vos per tal de projectar/dissenyar/reutilitzar recursos audiovisuals dins del marc del web 2.0 i facilitar que el vostre ego docent analògic doni la benvinguda al vostre ego docent digital de la forma més congruent possible.

Així doncs, en acabar el curs, qualsevol persona que el finalitzi profitosament sabrà implementar un podcast en el seu bloc, elaborar presentacions disponibles on-line que serveixin de suport al treball d’aula, dissenyar un exercici d’anàlisi crítica a partir d’un recull de vídeos personalitzats i disponibles en web i, fins i tot, dissenyar un concurs d’audiovisuals. 

Objectius

- Valoració crítica del paper de les TIC a l’hora de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge.

- Donar a conèixer els fonaments del disseny tecnopedagògic i del guionatge audiovisual d’una manera purament introductòria.

- Facilitar exemples pràctics d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audiovisuals i reflexionar arran les seves virtuts pedagògiques.

- Donar a conèixer les possibilitats d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge (com el Moodle) pel que fa a les pràctiques docents.

- Conscienciar i capacitar els educadors per tal de fer extensiva la seva tasca docent dins del marc del web 2.0.

- Facilitar eines i recursos del web 2.0 als educadors per elaborar i compartir activitats d’ensenyament-aprenentatge sensibles amb la realitat i les necessitats actuals de l’alumnat. 

- Conèixer les característiques pròpies dels principals recursos disponibles al web 2.0 relacionats amb el disseny tecnopedagògic de recursos audiovisuals i establir-ne llur interdependència.

Continguts

- Què és el web 2.0?
- Web 2.0 i educació.
- Introducció al disseny tecnopedagògic.
- Introducció al guionatge audiovisual.
- Presentació d’eines bàsiques del web 2.0.
      - Sistemes operatius en línia.
      - Marcadors socials.
      - Gestió i edició de documents/arxius on-line.
      - Sindicacions.
      - Microblogging.
      - Wikis.
-Eines específiques del web 2.0 relacionades amb el disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audiovisuals.
      - Eines relacionades amb la gestió i edició d’imatge digital on-line.
      - Eines relacionades amb la gestió i edició d’àudio on-line.
      - Eines relacionades amb la gestió i edició de vídeo on-line.
- Eines específiques del web 2.0 relacionades amb la publicació i compartició d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audivisuals.
      - EVA i CMS.
      - Les xarxes socials.
      - Blocs.
      - Contenidors d’arxius en línia.


 
·

 
  Organitza:
  Amb el suport de:
Correu-e
 
AulaMèdia
Educació en Comunicació