AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 100427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 2 al 13 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 75 €
 
Formadora:
Mati Balsera Romero
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

.
VII Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Lectura de la imatge

Descripció

Les imatges estan presents en moltes activitats dintre i fora de l’aula. En la nostra tasca docent hem de ser capaços de llegir-les i d’emprar-les de forma adequada.

Per aconseguir-ho, cal ensinistrar l’ull tant en la lectura objectiva (què veiem?) com en la càrrega simbòlica de la imatge (què preten comunicar?), tot afavorint l’esperit crític davant la construcció de missatges i el seu contingut.

Els exercicis de lectura d’imatges ens permenten descobrir les estratègies expressives i comunicatives del llenguatge visual, el domini de les quals resulta indispensable per poder-nos convertir en receptors-consumidors actius i en emissors-creadors. 

Objectius

- Reconèixer els components del llenguatge visual.

- Proporcionar eines per a una anàlisi sistemàtica de la imatge.

- Comprendre el sentit dels diferents missatges visuals.

- Adoptar una actitud crítica i raonada davant la imatge.

Continguts

- Concepte d'imatge.

- Elements bàsics de la comunicació visual.

- El llenguatge visual: el codi visual, les metàfores visuals, la percepció visual.

- Funcions de la imatge.

- Estratègies per a la lectura de la imatge.

- Proposta de imatges per a la seva lectura: premsa, publicitat ,còmic, art, etc.

- Lectura objectiva i subjectiva de la imatge.


 
·

 
  Organitza:
  Amb el suport de:
Correu-e
 
AulaMčdia
Educació en Comunicació