AulaMèdia
AulaMèdia
Com si no sabéssim
llegir ni escriure


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex
 

Si l’alfabetització mediàtica ha de servir per comprendre i valorar de manera crítica els missatges emesos a través de les diverses formes que adopten els mitjans de comunicació: la televisió, el cinema, la ràdio, els mitjans impresos, Internet o les altres tecnologies digitals, per què no ha de ser una peça clau en l’educació i, tal i com ha demanat la Comissió Europea, no se li reserva un lloc preferent a l’escola? 

La tecnologia actual, a més, no només ens permet ser consumidors i espectadors passius, sinó que podem crear i difondre imatges, informacions i continguts, i això també requereix una formació, per poder-ne fer un ús responsable. El volum d’informació que actualment rebem és tan gran que cal aprendre a accedir, analitzar i avaluar aquestes imatges, sons i paraules, que són part de la vida quotidiana. I no per haver nascut en un entorn informatitzat i formar part de la generació digital aquests coneixements vénen sols. En paraules d’Aviva Silver, cap del Programa MEDIA i Media Literacy de la Comissió Europea, “en l’actual societat de la informació, l’alfabetització mediàtica és un factor extremadament important per esdevenir un “ciutadà actiu” i un requisit clau, de la mateixa manera que ho va ser aprendre a llegir i a escriure a principis del segle XX”. Seria concebible, doncs, que els nois i les noies d’avui en dia finalitzessin la seva escolarització sense saber “llegir ni escriure?”. Ens trobem en un moment d’impàs i si, malgrat les mancances del sistema actual, no es comença a introduir l’educació en els mitjans, i també l’ús dels mitjans com a eina d’aprenentatge, l’analfabetisme estarà present en el currículum dels nostres infants i joves, i seran menys crítics i, per tant, menys lliures, ja que no podran escollir i avaluar els seus recursos, ni participar activament en la societat de la informació.

Actualment la Comissió Europea ha redactat una recomanació sobre l’alfabetització mediàtica en l’entorn digital i l’any 2011 es farà públic un estudi sobre els nivells d’alfabetització mediàtica a tots els estats membres de la Unió Europea. Durant aquest 2010 la Comissió seguirà encoratjant l’intercanvi de bones pràctiques i potenciarà, a través del Programa MEDIA, MEDIA Internacional, i la Directiva de Serveis de Mitjans Audiovisuals, diverses accions en aquest camp.
 
Mar Pérez Unanue
MEDIA Antena Catalunya


AulaMèdiamarç 2010article