AulaMèdia    Els joves i la telerealitat
AulaMèdia - Televisió

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
En el marc del treball titulat Elements per estudiar la telerealitat a Secundària, presentat a l’edició 2007 dels premis “El CAC a l’escola”, i amb la voluntat d’aproximar-nos a un mínim coneixement de la visió que té el jovent del fenomen dels reality, vam dur a terme un treball de camp durant el curs 2005-2006, entre 160 joves de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat (és a dir entre 14 i 18 anys aproximadament), de dos centres d’Educació Secundària; d’una banda l’IES Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, i de l’altra de l’Escola Solc, del districte barceloní de Les Corts; un conjunt de nois i noies -els de la suma dels dos centres- d’una extracció social que es podria anomenar de classe mitjana-baixa, que amb totes les seves variants és la majoritària en el nostre país i que, per tant, hem cregut força representativa.

A continuació reproduïm només algunes (per raons d’espai) de les preguntes d’aquesta mostra amb els seus resultats, així com les conclusions generals.

- Hi participaries com a concursant en programes com a Gran Hermano?
 

 
Nois
Noies
TOTAL
17,3
22,4
20
NO
81,6
76,3
78,8
No ho sap
1,1
1,3
1,2

- Trobes que els joves que hi participen són representatius dels joves de la seva edat?
 

 
Nois
Noies
TOTAL
21
25
22,9
NO
76
68,4
72.4
No ho sap
3
6,6
4,7

- Els concursants de Gran Hermano viuen incomunicats del món exterior sense televisió, telèfon, ràdio, premsa, llibres, paper i llapis... Què et seria més difícil de prescindir d’aquests objectes?
 

 
Nois
Noies
TOTAL
Televisió
51,1
31,5
43,2
Telèfon
15,4
40,7
28,2
Llibres
4,7
15,7
10,8
Premsa
3,5
0,6
2,5
Ordinador
23,5
6,5
12,3
Llapis i paper
0,6
2,6
1,8
No ho sap
1,2
1,3
1,2
Conclusions

Pel que fa a les conclusions de la mostra hem de dir que la meitat dels nois i les noies enquestats declaren el seu rebuig als realitys. Confessar veure aquests programes és un extrem vergonyant, i si hi afegim parlar d’aquesta qüestió en un marc escolar i en una enquesta presentada per adults –per bé que anònima– la vergonya encara augmenta... Cal destacar una dada que creiem significativa i és que les noies es mostren més favorables a aquests programes. 

Una majoria dels joves que van respondre les preguntes rebutgen la seva hipotètica participació en programes d’aquest estil. Però altra vegada, les noies demostren una actitud més favorable als realitys, perquè hi intervindrien més que els nois. Es percep que la telerealitat promociona contravalors (negatius en general, conflictivitat, agressivitat, desconfiança, odi...), però fixem-nos que una quarta part de les noies defensen que en aquest tipus de format televisiu es potencia l’amistat com a valor. Els temes que més es desitja que apareguin són els temes personals, els embolics entre els participants i els relatius a l’amor i al sexe, que ens aboquen a les qüestions més morboses, un dels aspectes més potenciats per la telerealitat.

Finalment, els joves i les joves manifesten que la televisió i el telèfon són els mitjans de comunicació que els costaria més de prescindir. Cal remarcar que els nois declaren que tenen més dependència de la televisió i de l’ordinador. Pel que fa a les noies, és el telèfon l’aparell que els costaria més de deixar. Confirmació, per tant, d’un estereotip: els nois prefereixen un estri més actiu, dinàmic, lúdic (probablement), però també individualista; mentre que les noies, amb el mòbil, ens vindrien a confirmar la seva intensa activitat social, comunicadora i conversacional.

 
Ramon Breu
AulaMèdia AulaMèdia