AulaMèdia        Integració de les TIC als centres d'educació formal
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Potser us preguntareu què hi fa un article sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en una revista dedicada a l'Educació en Comunicació (EC), o bé què tenen a veure les noves -i les no tan noves- tecnologies amb l'EC... Doncs bé, hem de partir del fet que educar en comunicació hauria d'incloure l'aprenentatge de l'ús responsable i significatiu de les TIC, dels nous mitjans i dels nous dispositius que ens permeten d'accedir-hi, perquè les noves tecnologies ens ofereixen l'oportunitat d'establir una relació més activa entre la ciutadania, els mitjans de comunicació i l'acostament a la realitat. Un bon exemple d'això darrer és la web 2.0. Així doncs, l'educació en i amb les TIC sembla una necessitat actualment, i sens dubte és per aquesta raó que emergeix progressivament una tendència a introduir en la formació de les persones l'educació presencial amb suport de TIC, el blended learning, l'e-learning i fins i tot el v-learning.

Si ens centrem en el que està succeint als centres d'educació formal, ens trobem amb la necessitat de cercar arguments de pes que justifiquin per què cal educar-hi en i amb TIC les noves generacions, puix que els prejudicis i les resistències persisteixen encara entre les mares, els pares, l'alumnat, els equips directius i fins i tot el professorat. A més, des del punt de vista d'un/a professional que integra l'EC i les TIC diàriament a classe, ens podem fer un munt de preguntes que sovint queden sense resposta perquè treballem en un terreny molt nou i poc estudiat encara. Algunes de les qüestions que segurament ens acostumem a plantejar són: Quines noves necessitats educatives i formatives estan sorgint actualment? Com és l'alumnat d'avui dia i què vol, què li agrada? Què poden oferir les TIC a l'alumnat? Influeixen de manera positiva o negativa en l'aprenentatge? Com es poden beneficiar de les TIC els centres educatius? I el professorat?

Segons el portal de la Unió Europea, entre els setze indicadors de qualitat de l'educació escolar es troben les TIC, i la competència digital és una de les vuit competències clau per a l'aprenentatge permanent (life long learning). A Catalunya, de fet, existeix una proposta educativa referent a la competència bàsica en TIC i, a nivell europeu, ja s'està treballant des de fa temps en l'establiment de certificacions per a l'alumnat de Primària i Secundària, com ara el Brevet informatique et Internet (B2i) a l'Estat francès.

Si ens centrem en la justificació pedagògica de la integració de les TIC en l'àmbit educatiu, segurament el primer que ens preguntarem és què té d'especial, per exemple, un ordinador -connectat a Internet i a un projector si pot ser- en una aula de classe. L'ús que en podem fer és divers i infinit, és clar, però a més generalment s'hi afegeixen dos factors que són fonamentals en qualsevol situació d'aprenentatge: la il·lusió i la motivació de l'alumnat, que conviu cada cop més amb una àmplia varietat d'aparells -com l'ordinador- que donen accés a l'univers multimèdia i hipermèdia (textos, hipertextos, sons, vídeos, imatges estàtiques, animacions, eines de comunicació síncrona i asíncrona, etc.), tan proper als infants i els joves.

Segons alguns especialistes en la matèria, la ment de les noves generacions -tan immerses en el bany tecnològic que es parla de l'existència de nadius i immigrants digitals- podria estar canviant, i llur manera d'aprendre i de comportar-se també. Això és el que sembla que s'insinua quan es parla d'individus multitasca. Ara bé, com a professionals de l'educació, sovint ens preguntem si la concentració del nostre alumnat minva quan integrem les TIC a les accions formatives que hem dissenyat. Probablement sí, però per quina raó? Potser perquè els infants i els joves identifiquen l'univers multimèdia i hipermèdia exclusivament amb el món lúdic. I aquí és on els professionals de l'educació hauríem d'intervenir reduint l'excepcionalitat de les ocasions que l'alumnat té per emprar les TIC com a eines útils per a la construcció del seu aprenentatge, dins i fora dels centres d'educació formal.

Centrem-nos ara en els possibles beneficis de la integració de les TIC en una aula. Les sessions de classe de tipus transmissiu acostumen a ser útils per entrenar algunes habilitats com ara l'escriptura individual i sense fins comunicatius reals, la comprensió i l'expressió oral de tipus bidireccional, etc. El fet d'introduir-hi les TIC no té per què canviar-hi pràcticament res si l'estil d'ensenyament no es modifica. Per això caldria subratllar el fet que les tecnologies no canvien el model pedagògic en si, però hi poden contribuir si s'integren amb criteri en el disseny de les accions formatives. Si pretenem, per exemple, fomentar la millora de les habilitats socials i comunicatives de l'alumnat, podem optar per dissenyar una activitat que impliqui el treball en equip, però si a més ens interessa que la necessitat de comunicar-se serveixi per treballar l'expressió escrita i volem també poder comptar amb una traça física del procés de col·laboració entre l'alumnat, aleshores probablement un fòrum en línia ens resultarà molt útil. Caldria afegir a tot això que actualment les noves generacions necessiten aprendre a participar adequadament en un fòrum per garantir que sabran com fer-ne ús quan els calgui (al campus virtual d'una universitat, en l'àmbit de l'autoaprenentatge informal per Internet, als entorns virtuals creats per fomentar la formació contínua de treballadors i treballadores, etc.).

A més, les TIC poden ajudar el professorat a integrar l'àmplia varietat de ritmes i estils d'aprenentatge d'un grup-classe mitjançant la introducció de diversos mitjans, formats i suports per treballar uns continguts determinats tant a l'aula com després de classe. No hem d'oblidar, a més, que la connexió a Internet permet accedir de manera quasi immediata a moltes fonts consultables que caldrà aprendre a destriar amb l'ajuda de persones adultes i d'eines de selecció, gestió i processament de la informació. Finalment, també cal tenir en compte que la comunicació entre tots els membres de la comunitat escolar pot ser més freqüent, fluïda i profunda si es treballa amb les eines TIC apropiades i s'ensenya a utilitzar-les adequadament.

Com comentàvem abans, alguns aparells com ara els ordinadors i els dispositius mòbils, però també Internet, els videojocs, els mitjans tradicionals, la publicitat i la tecnologia en general formen part del medi habitual dels infants i dels joves. Però no per això saben com fer-ne un ús adequat i crític. Per tant, els professionals de l'educació els hem d'alfabetitzar -mediàticament i digital- amb l'objectiu de capacitar-los per aprendre de manera autònoma i crítica amb les TIC (com a eines) i sobre les TIC (com a contingut). Això requereix altes dosis d'imaginació, moltes ganes d'experimentar i força entusiasme per part del professorat, qualitats que, acompanyades de la formació adequada, contribuiran al creixement d'una societat menys ingènua i indefensa davant la tecnologia i els interessos econòmics i polítics que aquesta genera.

 
Patrícia Agüera Pàmies
 
Coordinadora de
TransEducaMundi
TransEducaMundi