AulaMèdia Carta europea per a l’alfabetització en mitjans
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Ens compromet a complir els objectius i principis exposats a continuació amb la finalitat de defensar i desenvolupar l’alfabetització en mitjans a Europa.
Ens comprometem a crear una comissió per:

- Incrementar els coneixements i la consciència de la ciutadania envers l’alfabetització en mitjans, especialment els mitjans de comunicació, d’informació i d’expressió.

- Incloure l’alfabetització en mitjans a l’hora de desenvolupar polítiques educatives, culturals, polítiques, socials i econòmiques.

- Recolzar el dret constitucional de tot ciutadà europeu sense distinció d’edat, a tenir oportunitats -tant en l’àmbit de l’educació reglada com en la no reglada- de poder desenvolupar les destreses i els coneixements necessaris que li permetin incrementar el seu interès, comprensió i exploració vers els mitjans de comunicació.

Creiem que les persones alfabetitzades en mitjans han de ser capaces de:

- Utilitzar de forma adequada les tecnologies mediàtiques per accedir, conservar, recuperar i compartir continguts que satisfacin les necessitats i interessos individuals i col·lectius.

- Saber accedir fàcilment a la gran diversitat de mitjans que existeixen, així com als continguts que provenen de diferents fonts culturals i institucionals, i saber-ne fer una anàlisi crítica.

- Comprendre com i per què es produeixen els continguts mediàtics.

- Analitzar de forma crítica les tècniques, els llenguatges i els codis que fan servir els mitjans, així com els missatges que ens transmeten.

- Utilitzar els mitjans amb creativitat per expressar i comunicar idees, informació i opinions.

- Identificar, evitar o saber confrontar aquells continguts mediàtics i serveis que puguin ésser ofensius, nocius o no sol·licitats.

- Fer un ús efectiu dels mitjans en l’exercitació dels drets democràtics i les responsabilitats civils.

Contribuirem al desenvolupament de l’educació en comunicació de la població europea amb accions que possibilitin i ofereixin a la ciutadania altres oportunitats per:

- Ampliar els seus coneixements sobre els diferents tipus de formats i continguts mediàtics.

- Desenvolupar habilitats crítiques per a l’anàlisi i l’avaluació dels mitjans.

- Augmentar les seves habilitats creatives en l’ús dels mitjans per expressar-se, comunicar-se i participar en el debat públic.

Estem disposats a recolzar o participar en investigacions que identifiquin i desenvolupin:

- Una comprensió més àmplia del que ha de ser l’alfabetització en mitjans.

- Una pedagogia per a l’alfabetització en mitjans efectiva i sostenible.

- Mètodes d’avaluació transferibles a altres situacions i criteris d’avaluació per a l’alfabetització en mitjans.

Ens comprometem, o facilitarem que altres es comprometin, a:

- Establir lligams de col·laboració amb altres signataris de la Carta per tal de contribuir al creixement de la xarxa europea per a l’alfabetització en mitjans.

- Identificar i compartir dades i resultats de les iniciatives per a l’alfabetització en mitjans portades a terme per alguns membres amb els quals ens hem compromès o hi estem associats.

- Identificar i compartir dades i resultats de les iniciatives per a l’alfabetització en mitjans que s’hagin portat a terme o amb les quals hàgim col·laborat.

- Treballar en la creació de continguts oficials disponibles per ser utilitzats amb finalitats educatives sobre l’educació en comunicació.

 
EuroMediaLiteracy
EuroMediaLireracy