AulaMèdia  Polítiques europees
 d'Educació en Comunicació
AulaMèdia - Intro

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
AulaMèdia sempre està atenta a totes les iniciatives i propostes que sorgeixen al voltant de l’Educació en Comunicació (EC) tant en el marc nacional com en l’internacional. Per una qüestió de principis, sempre expliquem i donem a conèixer les últimes tendències en l’àmbit que ens defineix. Sovint, però, la voluntat de transmetre les veus d’altri que sintonitzen amb les nostres resta silent a causa del buit general que encara pateix l’EC. Enguany, s’ha donat el cas que AulaMèdia ha participat en dos projectes d’abast internacional per impulsar-la. El primer d’ells és la La Carta Europea per a l’Alfabetització Audiovisual i el segon és una consulta sobre l’estat de la qüestió de l’EC en el nostre país, qüestionari elaborat per un grup d’Experts de la Comissió Europea.

La Carta Europea per a l’Alfabetització Audiovisual
El 2005 el Film Council del Regne Unit juntament amb el British Film Institute (BFI) van tenir la idea de redactar una carta que definís els principis bàsics de l’Educació en Comunicació a Europa, i van seguir la mateixa línia d’altres cartes i declaracions realitzades anteriorment. Per tal de poder desenvolupar la iniciativa, varen crear una comissió directiva de la Carta formada per un nombre limitat de representants de les institucions europees més rellevants en aquest àmbit, que han donat suport econòmic per un període de tres anys. Un dels altres compromisos que han assumit els països d’Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Portugal, Espanya, Suècia i el mateix Regne Unit, ha estat difondre la Carta en el seu propi país, a més de donar-la a conèixer a altres regions d’Europa.

Un dels propòsits importants que té la Carta consisteix a partir d’una definició comuna del concepte “alfabetització audiovisual” (media literacy en anglès que equival a l’expressió Educació en Comunicació) amb la intenció d’impulsar compromisos i accions que contribueixin al seu desenvolupament. Per una altra banda, també vol facilitar un consens i un treball en xarxa entre totes les persones dels diferents països d’Europa que treballen l’EC. Així mateix, la Carta gaudeix d’una extensa i actualitzada base de dades de tots els membres i institucions que l’han signada. La cerca tant pot fer-se per països, per sectors de mitjans de comunicació o fins i tot per sectors educatius. Una vegada s’ha signat el document en línia, la mateixa pàgina web ofereix un ampli ventall de possibilitats, com per exemple participar en fòrums, cercar recursos sobre EC, etc.

La Carta Europea per a l’Alfabetització Audiovisual (The European Charter for Media Literacy) està formada per sis principis bàsics sobre l’EC (vegeu-la en castellà), que requereixen d’un compromís per part de totes les persones, institucions o organitzacions que, de forma lliure i voluntària, optin per signar-la. L’última clàusula exigeix que el sotasignant s’hi adscrigui d’acord a una de les tres categories que proposen: a) com a soci i col·laborador, b) com a patrocinador o bé c) com a proveïdor, categoria que implica desenvolupar un Pla d’Acció d’EC amb un temps i uns costos estimats. AulaMèdia l’ha signada i assumeix els compromisos que es demanen al proveïdor. Encoratgem tothom que hi estigui interessat a signar la Carta Europea per a l’Alfabetització Audiovisual per afavorir aquesta altra iniciativa sorgida de la societat civil per defensar el Dret de l’Educació en Comunicació.

L’Educació en Comunicació en la Unió Europea
L’Educació en Comunicació és present en la Unió Europea i cada vegada són més nombroses les polítiques que s’estan portant a terme per tal d’afavorir i incrementar el seu marc de referència. Només com a dada representativa citarem que el sector audiovisual dóna feina a més d’un milió de persones. Per tal d’implementar les polítiques sobre l’alfabetització audivoisual s’estan portant a terme quatre tipus d’accions diferents en els següents àmbits:

a) Un marc regulador: La televisió sense fronteres. La Comissió ha presentat una proposta legislativa per a un Servei d’alfabetització audiovisual. Així mateix s’han adoptat recomanacions per la Protecció de menors en el context de la xarxa i el Patrimoni europeu del cinema.

b) Mecanismes de suport a nivell europeu mitjançant el Media programme per tal de complementar altres sistemes que existeixen a nivell nacional.

c) Accions centrades en la distribució del contingut audiovisual en contextos de navegació per la xarxa, que han donat lloc al Content Online i al Media Literacy.

d) Mesures externes, en particular la defensa dels interessos culturals en el context de World Trade Organization.

Durant el Consell Europeu de Lisboa, que tingué lloc el mes de març del 2000, la Unió Europea va fixar una estratègia per consolidar el món laboral, la reforma econòmica i la cohesió social com una part del coneixement basat en l’economia. Arran d’aquesta idea, una de les conclusions a les quals s’ha arribat és que l’alfabetització audiovisual de la ciutadania té un paper decisiu per assolir l’objectiu fixat a Lisboa: passar d’una societat basada en l’economia a una societat basada en la informació. 

Dins d’aquest marc, la Comissió Europea ha portat a terme una iniciativa sobre Alfabetització Audiovisual requerida pel Parlament Europeu juntament amb alguns dels Estats Membres. Mentre que en alguns països d’aquests Estats l’EC forma part del currículum escolar —com ocorre a Irlanda, al Regne Unit i a Suècia—, en d’altres països, com en el nostre, encara en nega el dret a l’Educació en Comunicació. A fi i efecte d’impulsar polítiques d’alfabetització, el març del 2006 es creà un Grup d’Experts sobre Alfabetització Audiovsiual, la finalitat del qual és analitzar i definir els objectius i les línies de l’EC per tal de dirigir i promoure pràctiques correctes a nivell europeu, així com proposar accions en aquest àmbit. 

El dia 6 d’octubre, la Comissió d’Experts sobre Alfabetització Audiovisual va penjar un qüestionari públic adreçat als diferents sectors europeus —mitjans de comunicació, institucions d’educació reglada i no reglada, proveïdors i productors de contingut audiovisual, organismes d’investigació, autoritats reguladores, associacions de ciutadans i consumidors, etc.— en el que interrogava sobre les pràctiques que s’estan portant a terme en aquest àmbit. Aquell mateix dia, la Comissària de la Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació de la UE, Viviane Reding, afirmà:

"Avui en dia, l’alfabetització audiovisual és tan crucial per a l’exercici d’una ciutadania activa i plena com ho fou l’alfabetització convencional a inicis del segle XIX. Així mateix, és una clau fonamental per accedir a l’univers que constitueix el contingut de banda ampla, disponible en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Espero que la consulta que  iniciem avui posi damunt la taula les bones pràctiques a escala europea i permeti cercar  idees per a iniciatives futures."
Per tal d’obtenir la informació necessària les quinzes preguntes del qüestionari estan dividides en quatre apartats ben diferenciats. Si bé el primer d’ells conté preguntes generals sobre l’alfabetització audiovisual, els tres blocs restants giren entorn les iniciatives i els projectes realitzats en l’àmbit de les comunicacions comercials, les produccions audiovisuals i la navegació per la xarxa. 

La consulta té la finalitat de completar la tasca que està portant a terme el Grup d’Experts. Els resultats del qüestionari es faran públics en una Comunicació que tindrà lloc durant la segona meitat del 2007 i aniran acompanyats d’un seguit de propostes concretes sobre Educació en Comunicació fruit del debat sorgit a partir de les dades obtingudes. AulaMèdia contestà el qüestionari per tal de donar a conèixer l’estat actual de l’EC a Catalunya.

Tots els documents relacionats en aquest tema no escatimen esforços en definir una i altra vegada els principis de l’EC que des dels seus orígens defensa AulaMèdia. No debades, la ineficàcia —o fins i tot inexistència— dels programes sobre EC que s’estan portant a terme en la majoria de països europeus ha alertat la Unió Europea a promoure programes i polítiques que realment ajudin a formar ciutadans lliures i democràtics en la societat del segle XXI. Afirmacions com per exemple: "Els mitjans de comunicación també són un instrument per a la ciutadania europea per poder comprendre millor la societat en la que viuen i participar de manera democràtica"; o bé "l’Educació en Comunicació fa referència a tots el Mitjans de Comunicació, tant la televisió com el cinema, la ràdio, la música, la premsa, Internet i les TIC. El propòsit de l’EC és augmentar la consciència de la pluralitat de missatges audiovisuals que formen part de la nostra vida quotidiana", són una petita mostra de les reiterades justificacions i demandes que traspuen els articles europeus sobre EC.

Europa té veu pròpia en l’àmbit de l’EC. AulaMèdia té veu pròpia a Catalunya. Estem orgullosos i satisfets d’haver sintonitzat i poder contribuir a donar veus de la tasca que tant professionals de l’educació com de la comunicació i altres sectors de la societat catalana porten a terme per defensar i difondre l’Educació en Comunicació.

 
Alba Ambròs
 
Redacció
d'AulaMèdia
AulaMèdiaAulaMèdia
 AulaMèdia·English