Activitats 2006
Índex AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial EditorialQuè, qui, quan, com? – Alba Ambròs i Pallarès - Què, qui, quan, com... són part dels interrogants de l’educació en comunicació que continuen sense resposta en el nostre país. A ple segle XXI anem cercant encara, extraoficialment, les millors estratègies per organitzar, planificar i introduir l’educació en comunicació als diferents nivells dels centres educatius. Mirar cinema a l’aula, llegir imatges, filmar històries, veure la televisió, treballar amb internet, etc. són els continguts oblidats del currículum que, per altra banda, formen part de la nostra comunicació més quotidiana. Fóra inimaginable que no comptéssim amb una programació ben detallada de les matemàtiques i la llengua a l’Educació Primària i Secundària. Tanmateix, és increïble que no sapiguem quins són els continguts d’educació en comunicació que s’han d’explicar en aquestes etapes, ni des de quines àrees s’ha de fer, ni les que hores cal dedicar-li, ni quin professorat l’ha d’impartir, ni...Editorial


Educació mediàtica Educació mediàticaEducació mediàtica Alfred Porres Pla - "Sovint, en els fòrums on habitualment ens movem, es sol reivindicar la necessitat d’incorporar l’educació en mitjans audiovisuals al currículum escolar. D’una banda, es defensen els avantatges d’emprar els audiovisuals com a recurs didàctic, per “treure partit de les potencialitats expressives de la imatge [...] i fer replantejar les metodologies tradicionals”; d’altra banda, s’argumenta la urgència, en la nostra societat del coneixement i de la informació, “de conèixer l’audiovisual com a forma diferenciada d’expressió i les implicacions del seu ús social […] amb l’objectiu de dotar les persones d’instruments per comprendre, amb rigor i de forma crítica, els missatges que consumeixen, i de proporcionar-los els recursos necessaris per produir textos o discursos adients a les diferents situacions de comunicació”, és a dir, de fer un lloc al currículum per abordar els audiovisuals com a objecte d’estudi."Educació mediàtica


Ensenyant cultura audiovisual Ensenyant cultura audiovisualEnsenyant cultura audiovisual Gemma Paricio Pera - "L’escola i les pràctiques educatives formen part d’un sistema de concepcions i valors culturals que fa que el currículum hagi de ser entès com una forma de mediació entre l’alumnat, el professorat i un ampli espectre de textos i d’imatges procedents tant de l’interior com de l’exterior de l’escola. Els joves porten a l’escola, a part d’una cultura familiar, un fort bagatge de productes culturals que provenen dels mitjans de comunicació: televisió, internet, cinema, jocs de la play… i que en definitiva estarien emmarcats en el consum i la cultura popular. I en aquest sentit, es pot apreciar la gran distància que cada dia es fa més insalvable entre com s’educa a l’escola i com eduquen els mitjans de la cultura popular."Ensenyant cultura audiovisual


Lectura de la imatge Lectura de la imatgeLectura de la imatge. Multilingüisme a l'escola M. Àngels Campà, Mònica Benguerel i Teresa Creus - "L'escola, sabent que els infants en contacte amb llengües diferents desenvolupen estratègies de domini de l'ús de cada una d'elles tot destriant els aspectes que les diferencien, va decidir-se pel programa d'innovació en llengües. Pel que fa referència a l'anglès es fa amb metodologia més sistemàtica, que vol dir que es fan part de dues àrees d'aprenentatge en anglès programades per tres cursos. S'han seleccionat llengües romàniques ja que creiem que l’alumnat hi pot trobar molts elements de comparació per descobrir-ne el funcionament."Lectura de la imatge
 
Pissarra
Pissarra
Presentació Edumèdia
"Els Drets dels infants a l'Educació en Comunicació" Presentació del grup Edumèdia amb la col·laboració d’AulaMèdia i de Didacticolite. Dimarts 21 de novembre, a les 6 de la tarda als locals de l’ICE de la UAB de Sant Pau a Barcelona (Sant Antoni M. Claret, 171) 
"La informació multi- alfabètica és el batec sorollós de la societat en què vivim. Paraules, imatges i sons envolten  tots els sentits per tal de captar l’atenció dels espectadors del segle XXI." Presentació

Jornades CinEscola
CinEscola
Les Jornades CinEscola volen oferir un espai obert per al debat sobre l’aprenentatge del cinema; per a la reflexió al voltant dels nous hàbits en el seu consum i de la necessitat de formar espectadors; i, també, per fer difusió d’experiències educatives sobre cinema que es fan en els nostres centres. Presentació

El Dimoni La nostra?
El Dimoni
"TV3 es nega a emetre l'anunci de la campanya per la participació dels joves de la Coordinadora d'ONG Solidàries de comarques gironines." Presentació

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

La Xarxa DVD EduCom DVD Educar en Comunicació

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245