Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La utilització de les tecnologies de la comunicació per part del joves
Tecnocomunicajoves
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu

La societat de la informació, emergent en l’actualitat amb l’ús en la vida quotidiana de les tecnologies de la comunicació, està donant lloc a nous conceptes culturals, a maneres de crear coneixement i fins i tot de llenguatges. No només canvia la nostra manera d’actuar, sinó també la nostra percepció de la realitat.

Aquesta expansió, esdevinguda en els darrers anys, i de manera especial pel que fa als mitjans telefònics, informàtics i audiovisuals, està afectant de manera directa els joves, perquè els seus hàbits de consum i les seves idees sobre el món estan canviant a causa de l’ús diari que fan dels telèfons mòbils, Internet, gravadores de CD-ROM, DVD... Els educadors crèiem que sabíem totes les respostes i ara ens trobem que ens han canviat les preguntes.

El Grup de Recerca de l’Escola Solc, format per un conjunt d’alumnes de 2n cicle d’ESO, i sorgit de les activitats d’Educació en Comunicació que desenvolupa aquest centre, ha desenvolupat durant tot el curs un treball d’investigació amb la voluntat d’aproximar-se al coneixement del consum de les tecnologies de l’educació i de la comunicació per part dels joves.

En aquest sentit, es va plantejar dur a terme un treball de camp durant el curs 2004-2005, entre joves de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat, que formen part del conjunt de centres del projecte Trams. L’objectiu era ben clar: radiografiar l’ús i el comportament vers les tecnologies de la informació i la comunicació, per part de nois i de noies.

Les idees que han guiat la recerca han estat les següents:

1.- Conèixer de la manera més acurada possible les relacions entre els joves i les tecnologies de la informació i de la comunicació.

2.- Tenir una informació útil per assumir de manera activa l’evolució d’aquestes tecnologies.

3.- Arribar a unes conclusions i difondre-les perquè puguin ser útils tant per als centres de TRAMS com a la resta de la comunitat educativa del nostre país.

Són pocs els treballs que s’han realitzat sobre les relacions entre les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) i la joventut, tant a nivell de l’estat com pel que fa a Catalunya. Aquest poc bagatge d’aquest tipus d’estudi sobre població juvenil i tecnologies, i la importància del tema ens ha fet plantejar-nos aquest projecte i contribuir a fer camí en aquest tipus de recerca.

Aquesta aproximació a l’estudi del consum de les tecnologies entre els joves, a més, l’hem volgut fer a quatre punts diferents del nostre país: Barcelona, Sabadell, Mollet del Vallès i Roses. Així és, el Grup de Recerca ha aprofitat la plataforma que suposa la Fundació Trams, de la qual l’Escola Solc forma part, i que aplega cinc centres educatius que treballen per incorporar les tecnologies del nostre temps al currículum escolar, per enquestar bona part dels nois i noies d’aquests centres escolars.

El fet que la proposta i el treball d’aquest estudi partís de nois i noies com els enquestats ha estat un valor afegit que, sens dubte, haurà incrementat el grau de sinceritat i fiabilitat de la població enquestada.

L’estudi fou dividit en cincs parts:

   a) Telefonia mòbil.
   b) Ús d’Internet. 
   c) Altres usos de l’ordinador.
   d) Ús de videojocs, videoconsoles, jocs de mòbil, etc
   e) Imatge i so (vídeo, fotografia, cd’s, dvd’s, televisió) 

Els nois i noies van contestar el text de manera virtual, des de les aules d’informàtica dels seus centres -Escola Sant Gervasi, de Mollet del Vallès; Jaume Viladoms, de Sabadell; Escola Empordà, de Roses; Escola Proa, de Barcelona i l’Escola Solc, també de Barcelona- en un procés que va durar tres setmanes (novembre de 2004), a través d’un sistema informàtic de base de dades. Amb les dades a la mà (desembre de 2004) es va començar la tasca d’interpretació i valoració.

Es buscava una tendència, més que dades exactes, sobre els hàbits i la relació dels joves amb les tecnologies, que permetés inferir, dintre d’un marge d’error, uns resultats vàlids per uns nois i noies que pertanyen a una classe social mitjana-baixa, probablement majoritària al país. 

La població objecte d’investigació ha estat el conjunt de nois i noies de Segon Cicle d’ESO i de Batxillerat, és a dir compresos en el grup d’edats de 14 a 18 anys, aproximadament. El total de nois i noies enquestat ha estat de 600.

En termes generals, l’educació no s’ha començat encara a preguntar quines implicacions tenen les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) , i en té moltes. Com a mitjana, els països de l’OCDE es gasten aproximadament un 0,25 % dels seus pressupostos d’educació en investigació i desenvolupament, davant d’un 7 % dedicat a certs sectors industrials. Consegüentment, encara sabem poques coses sobre els efectes de les TIC en l’aprenentatge, i el professorat continua sense una preparació adequada per utilitzar aquests nous instruments.

Les dades de tot l’estudi les podem trobar detallades a la pàgina-web de l’Escola Solc: www.escolasolc.com
 
 
TecnocomunicajovesTECNOCOMUNICAJOVES

Un projecte de recerca sobre la utilització de les tecnologies de la comunicació per part dels joves.

Les conclusions generals són les següents:

1.- El telèfon mòbil és un estri de comunicació personal profundament integrat en la vida quotidiana de la immensa majoria dels joves.

2.- Un percentatge aclaparador de nois i noies no fan servir mai Internet en els centres educatius, una eina fonamental de comunicació i d’informació en el món d’avui, la qual cosa, com a mínim, hauria de fer reflexionar la comunitat escolar del nostre país.

3.- Un percentatge important de joves que situaríem al voltant del 30-35 % pràcticament no utilitzen l’ordinador habitualment.

4.- L’activitat primordial que els joves realitzen a través d’Internet són les descàrregues de música. A continuació cal destacar la participació en xats.

5.- Els videojocs, especialment durant els caps de setmana, són una activitat a la qual els joves hi dediquen un temps considerable.

6.- La reproducció de música, presumiblement mitjançant aparells d’MP3 o discmans, és una de les pràctiques més habituals del dia a dia dels joves, pràctica a la qual dediquen força hores a la setmana.

7.- Veure la televisió és, amb tota seguretat, l’activitat relacionada amb les tecnologies que més inversió de temps mereix per part dels joves, durant totes els dies de setmana, però especialment divendres, dissabte i diumenge.

8.- Els programes de televisió preferits pels joves, molt per sobre dels informatius i dels esportius, són els de ficció (pel·lícules, telesèries del país i telesèries estrangeres, per aquest ordre).

9.- Els canals més vistos són Antena 3 i Tele 5 (amb un 20,7% i un 19,2%), canals de llengua castellana i especialitzats en reality-shows i altres productes qualificats de teleporqueria; TV3 i Canal 33 (amb un 18,8% i un 10,6% respectivament), es situen a continuació.

10.- A la vista de les respostes relacionades amb els seus hàbits setmanals, podem deduir, amb poc marge d’error, que altres activitats com ara la lectura, les activitats de natura o esportives tenen, en general, molt poca incidència entre els joves.

11.- Les relacions dels nois i noies amb les tecnologies són, principalment, passives. Podríem parlar d’uns hàbits tecnològics passius, d’una manera majoritària (escoltar música, veure televisió, parlar amb el mòbil...); mentre que les pràctiques tecnològiques més actives, creatives i, probablement, més enriquidores (edició d’imatges, fer vídeo, fer i processar fotos, etc.) tenen molt poc èxit entre els joves.

 
Ramon Breu
Professor de l'Escola Solc
i Coordinador de CinEscola.info
 
CinEscola.info