Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
L'Educació en Comunicació al Regne Unit
La Mediònica i els Media Studies
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
La nostra societat està sobresaturada d’influències mediàtiques. Per adonar-nos-en, només cal reflexionar sobre quantes hores al dia ens passem davant de la televisió, de l’ordinador, fullejant una revista, llegint un diari o escoltant la ràdio. Aquesta exposició constant als mitjans de comunicació i a les tecnologies de la informació i la comunicació ha esdevingut una realitat amb la que els professors i professores hem de conviure diàriament a l’aula. 
"L’altre professorat" -com David Buckingham anomena als mitjans de comunicació-  influeix en l’educació i en la construcció biopsicosocial dels joves; realitat aquesta que en moltes ocasions no es recull dins del currículum escolar i que,  com a conseqüència, genera un abisme entre la vida escolar i la vida sòciofamiliar.

Basant-nos en aquesta realitat, els diferents països es troben amb noves demandes curriculars. Diferents exemples de resposta a aquestes necessitats es troben en experiències portades a terme a països com els EUA, on es van iniciar les Web Quests amb Bernie Dodge, o al Regne Unit, més proper geogràficament, on el seu intent de donar resposta a aquesta i altres necessitats es fa palès en la proposta curricular nacional. Aquesta proposta, exposada pel ministre anglès d’estàndards escolars, David Miliband, en una conferència celebrada a Cambridge el passat Novembre de 2004 -“Beyond the Blackboard Conference”- presentava  els nous senderis cap a on s’adreça l’educació al Regne Unit sota el titular de personalització de l’educació.

El sistema escolar anglès: la secundària obligatòria
El sistema escolar anglès divideix l’educació primària de la secundària a partir dels 11 anys. En aquesta edat es comença l’anomenat "Any 7", que és el primer any del cicle inicial de secundària o Key Stage 3 (KS3), format per tres anys escolars. Aquest període és menys flexible que el cicle següent o Key Stage 4 (KS4), que consta de dos anys escolars més. Als KS3 i KS4 les assignatures obligatòries són: Llengua anglesa, Matemàtiques i Ciències. Quan s’acaba el KS3 i el KS4 es passa un examen d’estàndards segons el currículum oficial “General Certificate of Secondary Education”  -currículum que no és obligatori per a les escoles privades, només per a les públiques, tot i que hi ha un examen comú per a tothom-. S’obté així la certificació equivalent al nostre país pel que fa a l’ESO.

La Mediònica: desenvolupant habilitats per viure a l’era digital
La Mediònica és una assignatura dissenyada pel KS4 que fusiona l’art, la música i les TIC dins d’un mateix programa de construcció pràctica d’habilitats. L’objectiu fonamental és que "l’alumnat tingui les capacitats necessàries per a utilitzar els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació  plenament", és a dir, capacitar els joves per a què puguin viure i gaudir de les oportunitats que ofereix l’era digital. Aquesta assignatura dura els dos anys escolars del KS4. Durant aquest període realitzen diferents activitats d’anàlisi, recopilació i producció de materials que reuneixen en un portafolis digital.

Per tal d’implementar aquesta assignatura, l’escola ha englobat les assignatures obligatòries en classes de dilluns a dijous, deixant lliure els divendres per treballar sobre necessitats sentides de l’alumnat, així com en temes d’interès del professorat, en dues sessions de 2 hores i mitja. El currículum de la Mediònica inclou: imatges en moviment, recursos interactius, experiències mediòniques (ús de diferents tecnologies per a la creació d’entorns de participació pel treball en equip) i canals comunitaris. Dins d’aquest últim apartat es planteja la participació de la comunitat per crear publicitat, recollir informació i elaborar materials educatius per a incloure dins de llur portafolis. 

Media Studies: el punt de trobada entre la vida escolar i la quotidianitat
Media Studies també està orientada al KS4. A aquesta pàgina web es pot trobar tot el programa de l’assignatura, així com els criteris d’avaluació i els continguts que estableix el ministeri d’educació per mitjà de comitès d’avaluació externs que realitzen proves de nivell a l’alumnat. (En aquest cas el vincle porta al comitè del País de Gales).

Aquesta assignatura té com a continguts els mitjans de comunicació audiovisuals (pel·lícules, televisió, ràdio, etc.), els mitjans de comunicació en paper (revistes, diaris, etc.) i els digitals (internet, revistes i diaris digitals, etc.). Les àrees d’estudi que constitueixen els dos anys en què es divideix l’assignatura són: textos mediàtics, audiències i organitzacions. 

Aquest plantejament holístic que engloba la totalitat dels mitjans, es tradueix en un pla de treball teòricopractic que combina l’anàlisi amb un treball de disseny i de producció per a integrar habilitats i capacitats. Aquesta metodologia integra el coneixement (knowing), amb la pròpia realització i vivència (doing) que porta cap a la interiorització dels aprenentatges de forma significativa. Un dels objectius bàsics que planteja l’assignatura és que "cada estudiant desenvolupi un itinerari dins de la mateixa que respongui als seus interessos i inquietuds", principi bàsic de la personalització de l’educació.

De la personalització a l’Educació en Comunicació
Dins de l’estructura britànica d’educació, amb tres assignatures obligatòries, els centres tenen la llibertat d’oferir un ventall més ampli de crèdits segons les necessitats del propi alumnat. D’aquesta manera, es personalitza el currículum per mitjà de la decisió del propi itinerari en els dos últims anys de la secundària obligatòria (KS4). En aquest espai, assignatures com la Mediònica (més enfocada a la integració de competències en tecnologies de la informació) o Media Studies (més enfocada a l’anàlisi dels mitjans de comunicació amb la posterior proposta de producció) permeten donar resposta a una necessitat real dels estudiants, ja que d’acord als seus interessos, tenen la possibilitat de treballar temes com la imatge, el llenguatge audiovisual, la producció, la llengua oral, la llengua escrita, el càlcul, l’actualitat, etc. entre d’altres temes transversals que constitueixen la riquesa d’aquest plantejament curricular. 

Un exemple d’experiència semblant a la dels Media Studies és el de l’escola Solc de Barcelona, on s'hi implementa un crèdit d’Educació en Comunicació a cada curs de l'ESO. En el cas de la Mediònica, un exemple d’experiència integradora de les TIC i els mitjans de comunicació vers un centre d’interès concret es troba en els projectes telemàtics que, l’IES Jonqueres de Sabadell, amb el crèdit variable Bitantart de la Xarxa Telemàtica del Bages porta a terme. Aquestes experiències, existents tant en el nostre context com més enllà de les nostres fronteres, revelen una necessitat global de treballar i reconduir les influències mediàtiques a les que l’alumnat està exposat. 

En definitiva, només a partir d’un currículum escolar més flexible es podrà donar resposta a aquesta necessitat global, currículum que es pot fonamentar en les diferents iniciatives mundials i/o locals per  poder plantejar un esquema curricular més personalitzat. La personalització de l’educació es pot traduir doncs, en una educació que dóna resposta a les necessitats de cada estudiant d’acord al moment històricocultural en què es troba, és a dir,  un currículum adequat per educar la ciutadania que viu en la societat de la Informació.

 
Elisabet Higueras
Investigadora de la Universitat de Barcelona
UB