AulaMèdia
AulaMèdia
Cinema i Ciutadania


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
Índex
 
 
Cinema i Ciutadania és una iniciativa que proposa materials didàctics per a la integració de l’Educació en Comunicació a les aules. Es tracta d’un conjunt de propostes didàctiques que donen suport per al professorat que ha d’impartir la matèria Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania a l’educació secundària obligatòria. Hem programat el treball de sis pel·lícules, tres per a 3r d’ESO i tres per a 4t d’ESO, que responen als continguts curriculars de la LOE per aquesta matèria. Partint del que diu el currículum, és possible introduir l’educació en comunicació a les aules de secundària. Estem segurs que és una oportunitat que cal aprofitar en benefici de l’alumnat i del professorat.

Els continguts d’ambdues assignatures d’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania parteixen del que és més personal i proper per arribar a reflexionar sobre el que és més general i global. Treballar part dels continguts del currículum a partir de la proposta de sis títols de pel·lícules contribueix de forma clara a seguir la proposta didàctica que fa el currículum de partir de l’anàlisi de problemàtiques actuals i l’estudi de casos que siguin significatius per als adolescents. 

L’ús del cinema a l’aula és un factor dinamitzador clau per ajudar a promoure valors humanitzadors, de manera transversal i interdisciplinar, i contribuir així a desenvolupar valors i elements d’identitat personal i de pertinença, d’acord al que explicita el currículum d’aquesta matèria. Un altre avantatge de fer servir el cinema en aquesta assignatura vindria donat pel fet que es poden organitzar visionats de pel·lícules i cinefòrums dins i fora de l’escola. Sobre aquest darrer punt, el fet d’organitzar activitats fora de l’escola, el currículum hi posa un accent considerable quant a educació en valors que té l’assignatura. És clar que el pensament reflexiu i crític no només s’ha de practicar dins de l’escola, sinó que és una actitud que cal incorporar en l’experiència vital d’hom.

A banda de les competències específiques de l’àrea centrades en conviure i habitar el món, el currículum d’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania contribueix igualment a l’adquisició de les competències transversals comunicatives i metodològiques, és a dir, la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural d’una banda, i la competència d’aprendre a aprendre i la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital, per l’altra. L’anàlisi que hem fet del currículum específic d’aquesta matèria ens porta a afirmar que l’educació en comunicació hi és molt present i traspua al llarg de tota la seva lectura, si bé les referències específiques apareixen separades en diferents competències.

Les competències bàsiques que tenen una relació més directa amb l’educació en comunicació són: la competència comunicativa lingüística i audiovisual; la competència artística i cultural; la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital, i la competència d’aprendre a aprendre, totes elles presents com a aportacions de l’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. De forma succinta podríem dir que són les competències comunicatives i les metodològiques. Aquesta classificació de les competències es fa palesa en els continguts de cada curs per aquesta matèria quan s’hi refereix mitjançant la designació del llenguatge de la publicitat i dels mitjans de comunicació d’una banda, i l’ús responsable de les TIC per l’altra. No oblidem que el codi comú a aquests dos mitjans és l’audiovisual, l’únic que canvia és el suport.

La diversitat d’activitats proposades respon a una finalitat doble. En primer lloc, afavorir a la comprensió del missatge expressat en el film, ja sigui a partir de les tècniques específiques del mitjà, ja sigui de l’argument principal de la història. En segon lloc, la diversitat de textos que apareixen en algunes activitats pretenen aportar dades per contrastar informacions i aportar continguts nous per al debat a l’aula. En aquest sentit, la pel·lícula és un punt de partida per afavorir la identificació amb uns personatges i contextualitzar una situació concreta a partir de la qual podem aportar, suggerir, canviar, reflexionar, replantejar i debatre altres experiències de vida ben variades, algunes de les quals responen a models propers que coneixem en la societat plural en què vivim. 

La manera com s’ha organitzat el material respon als següents apartats: 

- Fitxa tècnica i artística de la pel·lícula
- Moviola: Indicacions per al professorat 
- Pantalla d’activitats 
- Visor de tècniques audiovisuals
- Trípode de lectures
- Raccord: per continuar amb el tema
- Focus web
La informació bàsica sobre cada pel·lícula la presentem a la fitxa tècnica i artística. En segon lloc, la moviola, inclou les indicacions necessàries per al professorat. Dins d’aquest apartat hi hem inclòs els aspectes bàsics de la programació, és a dir: els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques. Ens ha semblat oportú, també, d’incloure-hi dos apartats més. El primer són claus de treball per al professorat i el darrer ofereix una llista de temes per ampliar el debat. Després d’aquesta introducció general venen totes les activitats per a l’alumnat, sota el títol pantalla d’activitats. El visor de tècniques audiovisuals proposa aprofundir en aspectes concrets del llenguatge audiovisual per tal d’anar-lo adquirint o aprofundint. Els tres apartats que venen a continuació, trípode de lectures, raccord i focus web, ofereixen un ventall ampli d’activitats per a l’alumnat que faciliten aprofundir sobre altres matèries i temes mitjançant la lectura de textos escrits, el visionat de documentals o pel·lícules sobre temes semblants al que proposa la pel·lícula, i fent recerca d’informació per la xarxa.
La nostra intenció és que vosaltres, professionals de l’educació, milloreu, retalleu, amplieu i sobretot gaudiu de les propostes que us hem presentat. Tots sabem que les receptes no poden aplicar-se directament a l’aula, sinó que cal adaptar-les a cada context. Estem ben segurs que en aquest procés d’adaptació, pensant en noms i cognoms concrets dels vostres adolescents, muntareu la millor pel·lícula per al vostre alumnat i, plegats, quedareu meravellats de pujar a aquesta catifa màgica, que és el cinema, per parlar de la vida. De fet, ja ho va dir Frank Capra en les seves memòries!
 
Alba Ambròs i Ramon Breu


AulaMèdiasetembre 2009article