AulaMèdia La publicitat en els centres docents?
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
La televisió, i més concretament la publicitat, constitueix el discurs més eficaç a l’hora de configurar, de modelar formes de comportament social i els anomenats mapes afectius i simbòlics d’infants i adolescents, per tant es fa imprescindible fomentar a les aules fórmules que fixin l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i, especialment en el cas que ens ocupa, de la publicitat.
És molt important que els centres, a nivell de claustre, reflexionin al voltant de les seves relacions amb la publicitat i elaborin, a la manera de codi ètic, un petit document normatiu. Per a aquesta reflexió i posterior elaboració d’aquest document, caldrà tenir present els següents aspectes:

- L’observació acurada dels cartells publicitaris i la disposició dels productes de les màquines expenedores de menjar i begudes que puguin estar instal·lades en el centre.

- L’anàlisi de les activitats escolars fetes en el propi centre (xerrades, presentacions, enquestes...) que comportin un patrocini publicitari.

- La valoració de les activitats escolars fetes fora del centre (teatre, visites a exposicions, activitats esportives, colònies...) que comportin la difusió de missatges publicitaris.

- La participació en concursos patrocinats per marques comercials sobre activitats escolars diverses (redacció, dibuix, fotografia, vídeo...).

- Les activitats esportives continuades que suposin la formació d’equips (publicitat a les samarretes) que intervinguin en competicions, campionats, lligues que pugin estar patrocinats per firmes comercials.

- La col·locació de cartells al recinte escolar d’esdeveniments diversos que estiguin esponsoritzats per marques o cases comercials.

- L’eliminació, si és possible, d’espots publicitaris en les gravacions televisives enmig de reportatges, pel·lícules, noticiaris, etc. que s’utilitzin per a l’aprenentatge escolar. També caldrà revisar el material fotocopiat de revistes o diaris per localitzar possibles missatges publicitaris.

- L’observació dels diferents objectes que trobem en el menjador escolar: pòsters a les parets, disposició de determinats articles en mobles subministrats, a vegades, per les empreses d’alimentació, etc. Així com també caldrà evitar les degustacions-promocions de determinats productes (iogurts, flams, sucs, etc.).

- El centre haurà de fer el possible, dins les seves possibilitats, per evitar la distribució de productes, fulls promocionals, cromos o material publicitari divers a les portes del recinte escolar.

- En els centres on també s’imparteixi l’ESO, caldrà intervenir perquè no es distribueixin, per part d’alguns alumnes, vals, invitacions, etc. a discoteques, bars musicals o festivals etc.

 
AulaMèdia
AulaMèdia AulaMèdia