Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Entrevista a Cati Ginart i Margalida Mascaró
"Pretenem fomentar l’esperit crític i la reflexió envers els mitjans de comunicació"
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
Com va sorgir la idea de fundar l’associació a Balears?
Quan va néixer Encontre el juny de l’any 2001 feia estona que teníem constància de l’existència d’organitzacions semblants a diverses Comunitats Autònomes. Abans de la seva creació, el nucli de persones que actualment formam la junta directiva estàvem vinculades a Mitjans que ens va donar l’impuls definitiu que ens va animar a crear la nostra associació. Un altre motiu de pes fou que era una iniciativa fins aleshores inèdita a l’àmbit de les Illes.
I Trobada d’Educació en Comunicació
Quina és la seva finalitat?
Principalment el nostre marc d’actuació se centra en promoure iniciatives dins l’àmbit del món dels mitjans de comunicació incidint especialment en el sector audiovisual. Tenint en consideració que pretenem fomentar l’esperit crític i la reflexió envers els mitjans de comunicació treballam en la línia de la formació dels escolars i de professionals de l’educació a fi de proporcionar-los els estris que els permeti aconseguir aquest objectiu.

Així també, tenint present que els joves se senten fortament motivats per la creació de productes mediàtics, organitzam cursos per a professorat i trobades amb alumnat per tal de donar-los l’oportunitat d’aprendre a manejar les eines i els aparells tecnològics que fan possible l’elaboració de produccions d’aquestes característiques.

Quines iniciatives s’han promogut des d’Encontre per assolir els objectius que es planteja?
Alguns membres d’Encontre han impartit cursos de formació permanent adreçats al professorat d’educació infantil, primària i secundària. L’any 2003 vàrem organitzar les I Jornades de Formació en Mitjans de Comunicació que va suposar una entrada en contacte en el món dels mitjans per una posterior aplicació a l’aula. La publicitat, la manipulació televisiva, l’entremat de la premsa escrita en varen ser els eixos principals. També es comptà amb un taller de ràdio, un taller de producció de vídeo i diverses experiències de diferents centres educatius de les Illes (IES Son Pacs, IES Joan Maria Thomàs, IES Joan Alcover i IES Gabriel Martí de Menorca).

Heu plantejat alguna actuació interactiva amb infants i joves?
No només hem treballat amb docents sinó que recentment (maig de 2005) vàrem dur a terme la I Trobada d’Educació en Comunicació a l’ensenyament primari. Va comptar amb la participació de 150 escolars de 5è i 6è de diferents escoles de Manacor -on hi va tenir lloc- i que es varen desenvolupar en format de tallers centrats primordialment en la producció audiovisual. Cal ressenyar que aquesta va ser una experiència pionera a Mallorca pel que fa a l’ensenyament primari, ja que a secundària des de l’associació Trenta-1 s’ha anant fent una trobada anual des de fa 5 anys.
Es va plantejar com una proposta diversificada de tallers oferint la possibilitat d’inscriure’s al que els resultava més atractiu. La finalitat de cada taller era crear un producte final que es va mostrar a la fi de la jornada a tots els participants com a cloenda.

Segons es desprèn de l’avaluació emesa per tots aquells que hi prenguérem part, l’experiència s’ha valorada molt positivament tant des del punt de vista organitzatiu, com a nivell de continguts i de la metodologia lúdica que en tot moment va prevaler, sobretot pel que fa a la mostra final on es varen exhibir els resultats de cada taller. A partir d’aquí, ens estam plantejant donar continuïtat en aquesta iniciativa en properes edicions.

I Trobada d’Educació en Comunicació
Com es presenta el futur d’Encontre, pel que fa a nous projectes?
Ens fa il·lusió continuar desenvolupant les propostes que han funcionat però renovant idees (tot és millorable), com ara la trobada audiovisual, els cursos de formació permanent adreçats al professorat, en aquests moments ja en tenim un de concretat: “Producció audiovisual a l’aula, Aplicació de les noves tecnologies” que versarà sobre la producció de vídeo per treballar d’una forma senzilla a l’escola -fins i tot l’alumnat serà capaç de treballar amb el programa d’edició de vídeo per poder enregistrar tot el que facin al seu centre- així també està previst un “taller de ràdio” perquè consideram que és el gran oblidat d’entre tots els mitjans de comunicació.

D’altra banda volem incidir en la importància de la implicació en l’educació audiovisual de les famílies i és per això que ens proposam impartir xerrades informatives als pares i mares d’infants i joves en edat escolar a fi que els ajudi des de la llar a ser crítics i selectius a l’hora de consumir aquests tipus de productes.

Amb quines vies de finançament compta l’associació?
L’abonament de quotes dels socis és una font d’ingressos, encara que cal esmentar, que els socis-col·laboradors estan exempts de pagament ja que prenen part activa en els nostres projectes aportant la seva experiència professional i el seu assessorament tècnic. Ara bé, per afrontar econòmicament l’organització d’activitats més complexes: jornades, trobades, cursos de formació permanent... ens acollim a les subvencions atorgades per diverses institucions i organismes públics i privats que estan subjectes a la presentació d’un projecte (STEI, Conselleria d’Educació i Cultura, Corporacions Municipals).
És lamentable que existeixi una important falta de sensibilitat envers l’àmbit de la formació en comunicació que manifesten, en general, les institucions i seria desitjable que aquesta situació canviàs en benefici de les noves generacions en relació a la temàtica. Des d’aquí encoratjam  a la societat en general a un canvi d’actitud en positiu i que ajudi a impulsar propostes d’aquestes característiques.
La veritat, necessitam més recursos econòmics perquè, dissortadament, sense doblers resulta difícil, per no dir impossible, envestir amb garanties una tasca com la que duim a terme.

Com es poden posar en contacte amb vosaltres?
Disposam d’una pàgina web: encontre.org que conté les línies essencials de la feina d’Encontre al llarg de la seva trajectòria i dels projectes de futur. A tall d’exemple, en aquests moments es poden descarregar alguns dels vídeos que es feren a la I Trobada d’Educació en Comunicació a l’ensenyament primari.

Voleu afegir qualque cosa més?
Els que estam a la junta directiva volem manifestar que tots els socis són unes persones altruïstes i molt voluntarioses ja que des d’un primer moment han participat sempre molt activament a totes les propostes sorgides des de l’associació i han fet feina de valent. D’altra banda, cal esmentar que les iniciatives fins aleshores plantejades han tingut una molt bona acollida per part del professorat puix l’assistència als cursos de formació o a les jornades ha estat massiva.

Hem de tenir present que a hores d’ara ens trobam davant un buit quant a l’educació en mitjans de comunicació per part de les persones que es dediquen a educar  infants i joves. Hem assistit aquestes darreres dècades en un avenç molt important pel que fa a les tecnologies de la informació que han deixat obsolets una part dels estudis universitaris que no han sabut estar a l’alçada de la demanda social; aquest fet ha suposat que una gran part del professorat no estigui preparat per educar en aquest sentit al seu alumnat, així com tampoc les mares i els pares que han vist com la tecnologia emprada pels massmedia els deixava totalment indefensos enfront dels missatges que dia rera dia, o segon rere segon són transmesos a través de la pantalla, les ones...

És per això que nosaltres hem volgut aportar un bri de llum en aquest món envaït per la globalització massmediàtica i ajudar a qui ho desitgi a llegir “entre línies”. És evident que hi ha molta tasca a fer i que necessitam la col·laboració de persones enteses en la matèria que vulguin treballar en aquest sentit perquè sols així aconseguirem “una massa” entesa a la qual no se la podrà enganyar tan fàcilment.

Sabem que ens queda encara molt a fer, però esperam que a poc a poc (deu ser per la tranquil·litat que diuen que tenim els de les Illes) arribem a aconseguir donar passes endavant respecte a l’Educació en Comunicació a tots els àmbits.

 
Cati Ginart i 
Margalida Mascaró
de la Junta Directiva
d'Encontre
Encontre
 
Entrevista realitzada per la Redacció d'AulaMèdia
AulaMèdia AulaMèdia